Andre Maria Jainkoa Ama eta Bake eguna A ABESTIAK 2017-01-01

SARRERA

Agur, Jesusen Ama,
birjina maitea.
Agur, itsasoko izar
distiratzailea.
Agur, zeruko eguzki
pozkidaz betea.
Agur, bekatarien
kaia eta estalpea (2).

AINTZA

Aintza zeruetan Jaungoikoari.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak Zuri

Eta bakea lurrean
haren gogoko gizonei,
hain handi eta eder zaitugulako
gora Zu, bedeinkatua, Zu,
gorespen zuri, ahuspez, agur,
eskerrak zuri.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri

Jainko Jauna, zeruko Errege,
Jaungoiko Aita guztiahalduna,
Jauna, Seme bakar, Jesu Kristo,
Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots,
Aitaren Seme.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri

Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
erruki, Jauna,
Zuk kentzen duzu munduko bekatua,
entzun gure deia,
Aitaren eskuin aldean
jarririk zaude Zu,
erruki Jauna.

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak Zuri

Zu bakarrik Santua,
Zu bakarrik Jauna,
Zu bakarrik goi-goikoa
Jesu Kristo,
Espiritu Santuarekin
Jainko Aitaren argitan. Amen

Aintza, zuri, Jauna,
eta eskerrak zuri.

SALMOA

Agertu zure bihotz ona:
eman zuk, Jauna, osasuna.

Erruki bekigu Jainkoa,
bedeinka gaitzala,
ager diezagula aurpegi alaia;
ezagutu dezaten lurrean
zure bidea,
herri guztietan
zugandiko salbamena.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

Askotan eta era askotara
hitz egin zien Jaungoikoak
Profeten bidez
aspalditik gure arbasoei;
eta azkenak diren egun hauetan,
Semearen bidez hitz egin digu.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.

SINESTEN DUT

Sinesten dut, Jauna,
sinesten dut.

SANTU

Hosanna, hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Santu, santu, santua,
diren guztien
Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure distirak.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.
Bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna, hosanna,
zeru goienetan.

GURE AITA

Gure Aita zeruetan zarena,
santu izan bedi Zure izena;
etor bedi Zure erreinua,
egin bedi Zure nahia,
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak,
geuk ere gure zordunei
barkatzen diegunez gero,
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.

JAUNARTZEA

Bakea ta justizia
bidali mundura, Jauna.
Zure jaiotzak gugana
bekar poza, zoriona.

Zatoz, Jauna,
zatoz lurrera
zure herri hau
salbatzera.

Okerretatik zuzendu,
gaitz bidetatik aldendu,
gure kateak apurtu,
bide ilunak argitu.

Zatoz, Jauna,
zatoz lurrera
zure herri hau
salbatzera.

Erbestetuei herria,
gose direnei ogia;
salba ezazu ludia,
agertu zeure+errukia.

Zatoz, Jauna,
zatoz lurrera
zure herri hau
salbatzera.

AZKENA

R/ Agur Maria Betlemgo,
Jesus haurrarekin;
agur, graziaz betea,
Jauna da zurekin.

Jauna ta Jesus da zure
sabeleko fruitu;
andre guztien artean
bedeinkatua zu.-R/.

Ama-Semeak han daude
hain apal, hain xume:
Ama, Andre Maria da,
Jaungoikoa ume.-R/.

Santa Maria Birjina,
Jainkoaren Ama,
otoitz egin gure alde,
zaude guregana.-R/.