URTEKO BIGARREN IGANDEA A

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren zerbitzaria, herrialdeen argia )

Izai profetaren liburutik 49,3.5-6

Jainkoaren Zerbitzariaren hitza.
3 Jaunak erran daut:
“ Zu nere zerbitzaria zira, Izrael,
zure bidez agertuko dut nere ospea.”
5 Orai Jauna mintzo da,
amaren sabelean moldatu ninduena
haren zerbitzari izaiteko,
Jakob harenganat itzularazteko eta Izrael biltzeko.
Ohorez jantzi nau Jaunak,
eta nere indarra Jainkoa da.
6 Hunela mintzo da:
“Ez da aski zu nere zerbitzari izaitea
Jakoben leinuak berriz xutik ezartzeko
eta Izraelen bizirik geldituak itzularazteko.
Jendaldeen argi ezarriko zaitut,
nere salbamendua lurraren azken mugetaraino hel dadin.”

Kristoren bataioaren ohoretan irakurtu dugu “Izairen lau Kantuetarik” lehena. Haren
kantuak deituak dira « zerbitzariaren kantuak », kondatzen daukute nolakoak diren
« Jainkoaren zerbitzariaren » itxurak.
Lehenbiziko kantuan baditugu zonbait erakaspen : Jainkoak hautatzen du Zerbitzaria
eta Zerbitzari horrek badu mezu berezia gizadi osoarenzat, bainan ez dauku argitzen nor den
Zerbitzaria. Bigarren kantuak, egungoak, argitzen gaitu gehixago.
Ez dezagun ahantz Liburu Sainduko testo guziek erraiten daukutela Jainkoaren xedea
zoin den : testo hunen azken hitzak dira : « nere salbamendua lurraren azken mugetaraino hel
dadin . » Beti Liburu Sainduak orroitarazten dauku, Jainkoaren xedea dela salbamendua eta
zoriona gizadi guziarendako « azken mugetaraino hel dadin ».
Hitz hauiek : « Zure bidez agertuko dut nere ospea » emaiten daukute zer den
zerbitzariaren mezua : «Zure baitan, ene zerbitzaria, goretsia izanen naiz.» Zerbitzaria,
populu guzia da. Harek du dirdiratuko Jainkoaren argia eta ospea. Menturatzen gira, Izaik
erraiten duen bezala, kantatzerat Jainkoaren boterea, haren ospea, saindutasuna, haren
umiltasuna. Jainkoaren ospearen eta gure ttipitasunaren artean leizea bada, zeren Jainkoa
bertzelakoa baita. Guhaurek egiten ahal ez duguna Jainkoak egiten du, leize hori Jainkoak
garraitzen du gure ganat jiteko. Entzuten ditu bere populuaren oihuak, sofrikarioak, eta
libratzen du. Hain da Jainkoa gu baitan, nun, on baigira haren argia hedatzeko.
« Nere salbamendua lurraren azken mugetaraino hel dadin ». Mesiasen bokazionea ez
da erregearena bainan zerbitzariarena. Zerbitzaria nor da ? Norbait ala talde bat ? Berehala
ikusten dugu Izrael duela izena « Zu ene zerbitzaria zira, Izrael, zure bidez agertuko dut
ene ospea ». Izrael Jakoben beste izen bat zen, Izaak eta Rebekaren semea. Gero haren
ondokoen izen bilakatu da : Izrael herria.
Jainkoaren mezua gizadi guziarendako da bainan mezu horren hedatzeko hautatu du
Izrael herria: « Zu nere zerbitzaria zira, Izrael, zure bidez agertuko dut nere ospea .» Eta ere :
« amaren sabelean moldatu ninduena haren zerbitzari izaiteko, Jakob harenganat
itzularazteko eta Izrael biltzeko. » Zerbitzaria Izrael balinbada nola erran dezake Izrael
bilduko duela. Pentsatzen dugu mintzo dela zorigaitzean bizi izan den multxo ttipi hartaz,
azkar atxiki duelakotz fedea. Multxo ttipi hari gomendatu dio mezua, gizadi guzian
Jainkoaren argia heda dezan: « Jendaldeen argi ezarriko zaitut, nere salbamendua lurraren
azken mugetaraino hel dadin. »

Salmoa 39

Leloa: Huna bai, Jauna, hemen nauzu ni !
Zure errana dut egin nahi.

Beha nindagon, Jauna beha:
Eta ukurtuz entzun daut entzun intzirea.
Kantu berri daut ahoratu,
Jainko Jaunaren alderateko esker-kantu.
Ez duzu nahi eskaintzarik;
Bainan bainauzu bi beharriak zabaldurik.
Eskaintzak oro deus dauzkatzu.
Nik zuri beraz: Huna heldu naiz, hemen nauzu.
Nitaz diozu liburuan,
Ibil nadien egun guziez zuk nahian,
Zure legea dut gozoa,
Zure legea dut bihotz barne barnekoa.
Zoin zaren zuzen diot, Jauna,
Goraki diot biltzar handian, dakizuna.
Zure grazien oihulari,
Aipatu diot zure egia biltzarrari

« Beha nindagon, Jauna beha : eta ukurtuz entzun daut entzun intziria. »
Izraeleko
populuaren esker onezko kantua da, zeren Jainkoak zorigaitz lotsagarrietarik libratu baititu.
Sakrifizioak eskaintzen zituztelarik populuak kantu egiten zuen, bainan Jainkoak ez
zuen nahi sakrifiziorik. Salmoak dio : « Ez duzu nahi eskaintzarik, eskaintzak oro deus
dauzkatzu… » Ixtorio Saindu guzian, Jainkoak erakusten dauku ez duela nahi eskaintza
horietarik. Jainkoaren aurpegia aurkitu arau, usaia hori aldatuz joan zen.
Huna lehenik gogoan atxiki behar duguna. Sakrifizio horiek ez ziren Izraelen bakarrik
egiten. Bigarrenekorik, Liburu Saindu guziak kondatzen dauku Izraelek zendako ofreitzen
zituen opariak : Jainkoarekin harremanetan egoiteko. Hirugarrenekorik, inguruan zituen
erresuma guziek bezala eskaintzen zituen sakrifizioak Izraelek, bainan Izraelen debekatua zen
jenden sakrifikatzea. Jainkoaren partez Jeremik erraiten du: « hori ez dauziet sekulan
galdegin eta sekulan ez dut pentsatu holakorik galdegitea » Jainkoa, biziaren Jainkoa da eta
beraz gutarik hurbiltzeko ez dauku herioa galdegiten. Orroit gaiten ere, emeki emeki,
bertzelakatu direla opariak. Jainkoaren adixkidantzan egoiteko ez dugu opari eskaintze
beharrik. Ez da Jainkoaren amodioa erosten, harek gaitu lehen lehenik maite, aintzinetik
badugu haren grazia zeren Jainkoa osoki grazia, amodioa eta bizia baita.
Liburu Sainduak hastetik bururaino erakusten dauku Jainkoaren ganik denak opariak
direla eta hortakotz eskerrak bihurtu behar diozkagu. Ez dugu kondu egite beharrik zonbat
merezimendu dugun, emaiten dauzkigun guziak kitorik emaiten ditu.
Oze profetak laburbiltzen du profeten erakaspena : « Amodioa dut nahi, ez
sakrifizioak. » Gure oparia, beraz izanen da bertzen laguntzea, salmo hunek erakaspen hori
emaiten dauku : « Ez duzu nahi eskaintzarik…Ene beharriak zabaldu dituzu ». Jondoni
Paulok ere dio : « Ez zinduen galdegiten eskaintzarik, orduan erran dauzut : heldu naiz. »

Bigarren irakurgaia

( Pauloren agurra Korintoko Jainkoaren Elizari )

Jondoni Paulok Korintiarreri 1a: 1,1-3

Korintiarreri egin lehen letraren hastapena.

1 Nik, Paulok, Jainkoak hala nahirik eta berak deiturik
Jesu Kristoren apostolu naizenak, eta Zoztenez anaiak,
2 Korinton dagon Jainkoaren Elizari,
Kristo Jesusen baitan saindutueri, saindu izaitera deitueri,
edozein lekutan Jesu Kristo, heien eta gure Jaunaren izenari
dei egiten dioten guziekin batean, erraiten dautzuegu:
3 Grazia zueri eta bakea gure Aita Jainkoaganik,
eta Jesu Kristo Jaunaganik.

Jondoni Paulok ongi ezagutzen zuen Korinto. 18 hilabetez han egona zen 50tik 52rat,
Berriona predikatuz, elkarte girixtino bat moldatzen zuela jende mota guziekin. Jondoni
Paulok Konrintiarreri idatzi zioten behin baino gehiagotan bainan gutun hau bakarrik zauku
gelditzen. Izkiariatzen zioten kuraia emaiteko eneguak bazituztelarik, galdereri errepostuak
emaiteko.
Gutun hunen lehenbiziko lerroetan Jondoni Paulok erraiten dauku Jainkoak “deitua”
duela: « Nik, Paulok, Jainkoak hala nahirik eta berak deiturik…Korinton dagon Jainkoaren
Elizari. » Ez du berak hautatu bainan Jainkoak du deitu mezuaren hedatzeko « Korintoko
Elizari » Erran nahi du Jainkoaren ganik heldu zaiola ausardia mezuaren hedatzeko.
Paulok orroitarazten du ere Korrintoko Eliza beste girixtino elkarte guzieri lotua dela :
« Zueri mintzo naiz Korinton zirezteneri, Jainkoaren Elizari, Kristo Jesusen baitan
saindutueri…edozoin lekutan Jesus Jaunaren izena aitortzen duten guzieri .» Eliza, hitz hori,
Paulok erabiltzen du mintzatzen delarik Korintoko girixtino elkarteari eta beste nun-nahikoeri,
zeren elkarte horiek guziek Jainkoaren amodioa frogatzen baitute.
« Edozoin lekutan Jesu Kristo, heien eta gure Jaunaren izena aitortzea . » Jainkoaren
izena aitortzea, hori da girixtino guziek egin behar dutena beti eta denetan. Jondoni Paulok
Jesusendako erraiten du « Jauna ». Orduan hitz hori erabili ohi zen Jainkoaren izendatzeko
bakarrik.
Girixtino guziak itzuliak ziren osoki Jesu Kristori. Ez badugu heiek bezala konfiantza
osoa egiten Jesu Kristori, arranguratu behar dugu jakiteko zertan den gure fedea : « Nik,
Paulok, Jainkoak hala nahirik eta berak deiturik, Jesu Kristoren apostolu naizenak…zueri
mintzatzen naiz Kristo Jesusen baitan saindutueri, saindu izaitera deitueri edozoin lekutan
heien eta gure Jaunaren izenari dei egiten dioten guziekin batean, erraiten dautzuegu : grazia
zueri eta bakea gure Aita Jainkoaganik eta Jesu Kristo Jaunaganik . »
Korintoko girixtinoek ukanik ere eztabada frango, Paulok errespetatzen zituen eta
deitzen zituen « sainduak ». Azken eguna jinen delarik gizadi guzia jeikiko eta piztuko da
Jesu kristoren graziaren eta bakearen inguruan, hortara deitua da girixtinoa : munduan izan
dadin gizadi guziaren hazi berria.

Ebanjelioa

Alleluia, Alleluia

Gizon egin da Jainko Hitza,gurekin zuen hark egoitza;
Onartu duten fededunak eginak ditu Jainko-seme.

Jesu Kristoren Ebanjelioa jondoni Joaniren liburutik 1,29-34

29 Joanesek ikusi zuen Jesus bereganat heldu, eta erran zuen:
“ Huna Jainkoaren Bildotsa, munduko bekatua kentzen duena.
30 Huntaz erran nuen:
Nere ondotik heldu da gizon bat ni baino gehiago dena,
ni baino lehenagotik baitzen.
31 Nik ez nuen ezagutzen, bainan ni urez bataiatzera etorri banaiz,
hura Izraeli agertarazteko izan da.”
32 Eta aitormen hau egin zuen Joanesek:
“ Izpiritua ikusi dut, uso itxuran zerutik jausten,
eta haren gainean gelditzen.
33 Nik ez nuen ezagutzen,
bainan urez bataiatzera igorri nauenak erran daut:
Izpiritua jausten eta gainean gelditzen zaiola ikusten duzuna,
hura da Izpiritu Sainduaz bataiatzen duena.
34 Nihaurek ikusi dut, eta lekuko naiz hau dela Jainkoaren Semea.”

Jesus bataiatu zuenean, Joanesek konprenitu zuen bere kusia Mesias zela eta
munduaren aurpegia kanbiatu zela. Lehen aroa, esperantzarena, bururatua da; orai Mesias jin
da, profetek mezutu hura, eta hor du bere aitzinean.
Joanesek, orduan du sesitu Kristoren mixterioa. Jesus aldi berean « Jainkoaren
bildotsa » da, eta Jainkoaren Semea, « munduko bekatua kentzen duena ».
« Bildotsa »k gogoratzen dauku « Bazkoko bildotsa ». Bazkoko erritoak orroitarazten
zion Jainkoaren populuari basamortutik ateratzea. Moisek, Egiptotik ateratzean, populuari
erran zion « hemendik-goiti urte guziz errito horrek orroitaraziko dautzu Jainkoak libratu
zaituela. Bildotsaren odolak sinatzen du zure askatzea ». Hortakotz, Joanes bataiatzaileak
ikusten du Jesusen baitan Mesias.
Izaik ere, bigarren liburuan, konparatzen du Jainkoaren Zerbitzaria bildots hobengabe
bati. « Jainkoaren bildotsak » erran nahi du « Jainkoak eman bildotsa ». Horrek orroitarazten
dauku Izaakek Abraham bere aitari galdegin ziolarik : « Bainan nun da ba bildotsa erreopariarendako
? » Abrahamek ihardetsi ziola : « Semea, Jainkoak zerbait eginen du. »
Joanesen beste aitorpen bat : « Izpiritua ikusi dut, uso itxuran, zerutik jausten eta
haren gainean gelditzen. » Hori ere titulu mesianiko bat da : Mesiasek Jainkoaren Izpiritua
behar zuen bere misionearen betetzeko. « Mesias » hitzak erran nahi du « olioz perekatua »
Davidez erraiten zen Jainkoaren Izpiritua gainerat jin zitzaiola. Bainan erregeek ez zuten,
baitezpada Izpirituaren hatsa segitzen beren harat-hunatetan, bainan Joanesek erraiten dauku
Izpiritua Jesusen gainean gelditzen dela, erran nahi baita Jesusek egina Izpirituak berak egina
dela. Izpiritua amodiozko Izpiritua da. Jesusekin, gizadia herratik libratua da. Jainkoak Adami
amodiozko elkarrizketa eskaini zion, bainan Adamek ezetz erran. Aldiz, Jondoni Joanik
idazten du Jesu Kristo bere “Aitaren ganat itzulia dagola”.
Jesusez Joanesek dio ere “Jainkoaren Semea” dela. Denbora hetan erraiten zelarik
Jainkoaren Semea, erran nahi zen « Mesias ». Joanesek hori goraki aitortzen du : « Nihaurek
ikusi dut eta lekuko naiz. »
Azkenik, Joanesek dio Jesusek bekatuak kentzen dituela. Denbora hetan bazakiten,
Mesiasek populua bere bekatuetarik garbituko zuela, Izaik erran zuen bezala « Ene mendi
sainduan ez da gehiago gaizkirik ez herrarik izanen, zeren Jaunaren ezagutzak beteko baitu
lurra, itsasoak urez estaliak diren bezala ».
Joanes itzaltzen ahal da Simeon itzali zen bezala, Jesus presentatua izan zelarik
Tenploan eta erran zuelarik : « hemendik goiti uzten ahal duzu zure zerbitzaria bakean
joaiterat, zeren ene begiek ikusi baitute zure salbamendua, prestatua duzuna mundu
guziarendako. »
Joanesek erraiten dauku « Jesus da munduko bekatua kentzen duena. » Bainan, ez
dugu geroztik, munduan deus kanbiorik ikusten, gizonen artean bekatu mota guziak badira.
Dudatzen duguia Joanesen hitzean ? Ez, bainan nola bekatuak bat-batean ken ? Nun litake
gure libertatea? Joanesek hau dauku erraiten : bekatuen erroa gure bihotzetan dela eta Jesusek
emaiten daukula, bere amodio handian, ahala bekatuari buru egiteko.