Trufania ondoko igandea A

JESUSEN BATAIOA

Lehen irakurgaia

(Jainkoaren zerbitzaria gizonen salbatzeko kontsekratua)

Izai profetaren liburutik 42,1-4.6-7

Hunela mintzo da Jauna:
1 Huna nik xutik daukadan nere zerbitzaria,
atsegin zautan nere hautatua.
Hunen gainean ezarri dut nere izpiritua,
herrialdeeri ekarriko diote zuzenbidea.
2 Ez da deiadarka ariko, ez da oihuka mintzatuko,
ez du plazetan bere mintzorik entzunaraziko.
3 Kraskatua den kanabera ez du hautsiko,
ez eta itzaliko itzaltzera doan mitxa,
zuzenbidea leialki agertuko du.
4 Ez da durduzatuko, ez eta ere lehertua izanen,
zuzenbidea lurrean ezarri arte,
ugarteak haren erakaspenaren beha jarri arte.
6 Nik, Jaunak, zuzentasunean deitu zaitut,
eskutik hartu eta moldatu,
egin zaitut herriekilako nere batasun, eta jendaldeen argi,
7 itsuen begiak idekitzeko,
presondegitik giltzapetuak ateratzeko,
bai eta ere preso gelatik ilunbetan daudenak.

Pasarte hau Izairen liburuaren bigarren partekoa da. Idazlea -bigarren Izai deitua- Babiloneko
desterru denboran bizi izan zen, erran nahi baita Jesu Kristo aitzineko seigarren mendean. Izraelen
historiako denbora lazgarri batean predikatzen baitzuen, bere herritarren kuraiatzera entseatzen da
indar guziez. Haren idazkia “Izraelen kontsolamendu liburua “deitzen da. Liburu hortan aurkitzen
dira lau testo : “Jainkoaren zerbitzariaren kantak”.
Esperantzazko mezuak dira. Mixteriozko norbait aipu du, “zerbitzaria” deitua. Hunek
Jainkoaren Obra, salbamenduzko obra bete behar du. Idazki horien erdigunea ez da delako
“zerbitzaria”, hau ez dakigu nor den ere, baizik Jainkoaren obra, Jainkoak gizadi guzia salbatu nahi
duela. Huna beraz Zerbizariaren lau kanta horietarik lehena. Hiru ikuspundutarik behatuko diogu.
Lehen pundua : Zerbitzaria Jainkoak hautatua da :”Huna atsegin zautan nere hautatua.”
Hautua, Biblian, beti misione baten betetzeko da. Bide berez, Jainkoak laguntzen du misione horren
betetzen :”Xutik daukadan nere zerbitzaria” dio Jainkoak…”Hunen gainean ezarri dut nere
Izpiritua…ez da durduzatuko, ez eta ere lehertua izanen, zuzenbidea lurraren gainean ezarri arte.”
Bigarren pundua : Zerbitzariaren misionea zuzenbidearen ekartzea da : “Herrialdeeri ekarriko
diote zuzenbidea.” Jainkoaganikako zuzenbideak beste izen bat ere badu : urrikalmendua.
“Jainkoaren zerbitzaria” ezti eta baketsu agertuko da :”Ez da deiadarka ariko, ez da oihuka
mintzatuko…kraskatua den kanabera ez du hautsiko, ez eta itzaliko itzaltzera doan mitxa”.
Eta Jainkoa bera nola agertuko da urrikalkor bere zerbitzari baketsuaren bidez ? Itsuen begiak
idekiz, presondegitik giltzapetuak eta preso gelatik ilunbetan daudenak ateratuz.
Hirugarren pundua : Jainkoaren salbamen-asmoa denentzat da. Hemen aipu diren “herrialdeek”
eta “jendaldeek” mundu guzia adiarazten dute : “Herrialdeeri ekarriko diote zuzenbidea” eta “egin
zaitut herrialdeekilako nere batasun, eta jendaldeen argi”. Ez daiteke hobeki erran Jainkoak gizadi
guzia salbatu eta libratu nahi duela.
Azken oharra : juduen tradizionean, salbamendua Mesiasek ekarri behar zuen. Harek finkatuko
zuen lurraren gainean Jainkoaren erregegoa, ekarriko zoriona eta askatasuna. Izairen “zerbitzariaren
kanta” hauekin Mesias beste begitarte baten hartzen ari da : hirugarren eta laugarren kantek
oinazetako zerbitzari bat aipu dute. Zenbait mende geroago, Jesusen apostoluek, Mesias
kurutzitzatuaren eskandala konprenitu nahiko dutelarik, “Zerbitzariaren kantetan” aurkituko dute
beren hausnarketen gaia. Testamendu Berri guzia argitzen dute.

Salmoa 28

Leloa : Jauna, zu gure begiralea,
Eman gaur ere zure bakea!

Bihur Jaunari, Jainko semeek, zor eskerrak,
Bihur bai ospe, bai indarrak
Bihur Jaunari harek eginen ospe gaitza,
Kantuz, ahuspez, hari mintza.
Jainko mintzoak itsas uretan zer indarra,
Jainko mintzoa zein ederra.
Jainko mintzoak bihurdikatzen haitz-buruak,
Oihanak uzten bipilduak.
Jainkoa mintzo ihurtzurien karrasketan,
Dagon tokian denek: ospe!
Jaun zagon Jauna uholdearen egunetan,
Jauna dago Jaun betiere!”

“Jainkoa mintzo ihurtzurien karrasketan…” Nun entzun da Jainkoa mintzo ihurtzuriaren,
ortzantzaren orroan? Zinai mendian. Jalgitza liburuan irakurtzen da : “Hirugarren egunean,
goizaldera, ahotsak izan ziren, ximixtak, hodei tinki bat mendiaren kaskoan, eta biziki ozena zen
adar baten orroa. Kanpalekuan herria ikaran zagon…”
“Jainkoaren mintzoak” (zazpi aldiz errepikatua salmo huntan, zenbaki hori ez baita
ustegabetarik erabiltzen hemen), Jainkoaren mintzoak kreazionea ere gogoratzen dauku. Hasierako
poemaren lehen kapituluak maiz errepikatzen du :”Jainkoak erran zuen…eta izan zen.” Horrek
erran nahi du Jainkoaren Hitza eraginkorra dela. Sasi-jainkoak, aldiz, mutuak dira, eta ez dute
deusik egiten ahal.
Beste gai bat ere badu salmo hunek : Jainkoaren erregegoa. Hitz gutiz erraiteko : Jainkoa da
errege bakarra. Gainerateko erregogoak ebatsiak dira. Laster Jainkoaren erregegoa onartuko dute
denek, eta lehenik erregegoa ebatsi dutenek, Jainkoari doakion ospea berendu nahi ukan baitute
“Bihur Jaunari…bai ospe, bai indarrak.”
Bere nagusitasuna, Jainkoak uretarat ere zabaltzen du. Uholdeaz bestalde, nun izan zen Jainkoa
uren jaun? Izrael herria Egiptotik atera zenean, esklabotasun herritik urrun, eta itsasoan barna
iragan. Eta azkenik, salmoak oraidanik entzunarazten dauzkigu Jainkoari eginen zaizkion ohoreak :
“Bihur Jaunari…zor eskerrak, bihur bai ospe, bai indarrak…Jainkoa mintzo ihurtzurien
karrasketan, dagon tokian denek : ospe! ”

Bigarren irakurgaia

( Salbatzaileak hasi du bere zerbitzua bataioan )

Apostoluen Egintzetarik 10,34-38

Zezarerat etorri-eta, ehuntari Erromano baten etxerat,
34 Petri mintzatu zen, erranez:
“ Orai ezagutzen dut
Jainkoak ez duela berexkuntzarik egiten gizonen artean;
35 Bainan onartzen duela, edozein herritakoa izanik ere,
haren beldur dena eta zuzen dabilana.
36 Berak igorri diote Izraelen semeeri bere Hitza,
bakearen berri ona emanez,
guzien Jauna den Jesu Kristoren bitartez.
37 Badakizue zer gertatu den Galileatik hasi eta Judea guzian gaindi,
Joanesek predikatu bataioaren ondotik:
38 Nazareteko Jesus,
Jainkoak kontsekratu duela Izpiritu Sainduz, eta indarrez bete.
Bazabilan ongia eginez,
eta debruak bere meneko zauzkan guziak sendatuz,
Jainkoa berekin baitzuen.

Irakurgai hau konprenitzekotan, bere ingurumenean ezarri behar da.
Horra bi etxe, 50 km bat besteaganik : bat Zezarea hirian, Kornelio erromano ofizierraren
etxea. Bestea Jopen (oraiko Tel Aviv), Petri zagon etxea. Gauza harrigarriak gertatzen dira hor.
Kornelio gizon zuzen eta zintzoa da. Judaismoa laket zaiona. Zezareako Sinagogari emaitza ederrak
eginak diozka.
Egun batez, arratsaldeko hiruak irian, ikuspen bat badu : Jaunaren aingeru bat agertzen zaio,
dei egiten diona : “Kornelio!” Ihardesten du, harritua : ” Zer da, Jauna? ” Aingeruak erraiten dio
” Jainkoak zure otoitzak entzuten ditu eta zure emaitzak ikusten. Igorrazu norbait Petriren bila
Jopera, itsas bazterrean hartua du ostatu, larrugin baten etxean. ” Korneliok bi gizon igortzen ditu
harat, soldado bat lagun. Egun baten bidea.
Biharamunean, Jopen dira gertatzen gauza bitxiak, larruginaren etxean. Eguerdi irian Petri
etxegaineko terrazarat igana da bere otoitzen egiteko. Baskaiteko tenoretsuan horra ikuspen bat
baduela, harek ere. Zerutik jausten zaio oihal handi bat zernahi animalez betea.Mintzo batek dio :
“Petri, hil eta jan zazu!” Judu batentzat ezinezkoa da holakorik egitea : berexi behar litazke
animale “garbiak” animale “lohietarik”.Petrik berehala ihardesten du : “Sekula, Jauna! Bizi guzian
ez dut deus lohirik edo likitsik jan.” Mintzoak aitzina : “Jainkoak garbi daukana, ez erran, zuk, lohi
dela!” Gizoneri ote da erabakitzea zer den garbi eta zer lohi?
Paulok Erromatarreri idatziko diote : ” Badakit segur, Jesus Jaunarenganik, ez dela deus, berez
lohi.” (Er 14,14).
Gogoeta zagola, horra Kornelioren mandatariak. Izpiritu Sainduak Petriri erraiten dio : Zoazi
gizon horiekin, nik igorriak dira.
Biharamunean Jopeko bidea hartzen du, girixtino zenbaitekin, ez bakarrik, sendi baitu erabaki
batzu hartu beharko direla. Korneliok ongi etorri hunkigarria egiten dio. Bere jende guzia bildurik,
Petriren oinetarat erortzen da. Bainan Petrik erraiten dio : ” Xuti zaite, ni ere gizona baizik ez naiz.”
Gero, denen aitzinean erraiten du zer konprenitu duen, azkenean, Jopen ukan duen ikuspenetik :
” Jainkoak erakutsi daut ez dutala nehor lohi edo kutsatutzat hartu behar.” (Eg 10,28) Eta denek
konprenitzen dute : Ni naizen judua, lehen aldikotz sartzen naiz pagano baten etxean.
Eta hemen hasten da gaurko irakurgaian Petrik erraiten duena : ” Orai ezagutzen dut Jainkoak
ez duela berexkuntzarik egiten gizonen artean, bainan onartzen duela edozein herritakoa…” Petri
mintzo zela oraino Izpiritu Saindua jautsi zen mezuaren entzuten ari ziren guzien gainerat.
Petrirekin etorri fededun guziak harritu ziren, Izpiritu Sainduaren dohaina paganoen gainerat ere
ixuria izan zelakotz… Orduan Petrik erran zuen : ” Nork uka diezokete bataioko ura Izpiritu
Saindua guk bezala ukan duteneri ? ”
Gaurko irakurgaian, Petriren ahotik huna girixtino fedearen laburpen bat :
– Jainkoak “berak igorri diote Izraelen semeeri bere Hitza” Jainkoaren asmoaren agertzeko.
– “Jainkoak ez du berexkuntzarik egiten jendeen artean.”
– Jesus baitan betetzen da Jainkoaren asmoa : “Berak igorri diote Izraelen semeeri bere Hitza,
bakearen berri ona emanez”.
– Nazareteko Jesus “Jaun” da (erran nahi baita Jainko) ” Jainkoak kontsekratu du Izpiritu Sainduz,
eta indarrez bete “. Jainkoaren obra egiten du : “Bazabilan ongia eginez, eta debruak bere meneko
zauzkan guziak sendatuz, Jainkoa berekin baitzuen.”

Ebanjelioa

Alleluia, alleluia

Egun zerua zabaldu da.
Izpiritua jausten da Jesusen gainera,
Eta ur handien gainetik Aitaren mintzoa:
Hau nere Semea, Seme maitea!

Jesu Kristoren Ebanjelioa jondoni Matiuren liburutik 3,13-17

Egun hartan,
13 Jesus, Galileatik Jordanerat etorri-eta,
Joanesenganat agertzen da, bataia dezan.
14 Joanesek, berriz, ez zuen holakorik nahi, eta erran zion:
“ Ni naiz zuk bataiatu beharra,
eta zu zira heldu nereganat! ”
15 Bainan Jesusek ihardetsi zion:
“ Bego oraikoan:
hola bete behar baitugu Jainkoak nahi duen guzia.”
Orduan Joanesek amor eman zion.
16 Bataiatu eta berehala, Jesus uretik atera zen .
Huna zerua zabaldu zela,
eta ikusi zuen
Jainkoaren Izpiritua jausten uso idurian,
eta bere gainerat etortzen.
17 Eta zerutik mintzo batek zion :
“ Hau da nere Seme maitea,
huntan dut nere atsegina!

Matiuren arabera, Jesusen bataioa, haren lehen agertze publikoa da. Denen aitzinean erakusten
du nor den. Anitzentzat, denentzat ez bazen, Jesus Nazareteko gizon bat zen, Jordan bazterrerat jina.
Matiuk ” Jesus ” izena emaiten dio, gehiagokorik gabe. Iduriz Joanes Bataiatzaileak berehala
sumatu zuen Jesus nor zen, bestenez ez bide zuen erranen : “Ni naiz zuk bataiatu beharra, eta zu
zira heldu nereganat ! ” Haren baitan ezagutzen du jadanik hartaz errana zuena :” Nik urez
bataiatzen zaituztet bihozberri zaitezten ; bainan Izpiritu Sainduz eta suz bataiatuko zaituzte. ” (Mt
3,11)
Bainan horra ez direla gizonak bakarrik mintzatuko Jesusez, Jainkoak berak erranen du Jesus
nor den : ” Huna zerua zabaldu zela, eta ikusi zuen Jainkoaren Izpiritua jausten uso idurian, eta
bere gainerat etortzen. Eta zerutik mintzo batek zion : ” Hau da nere Seme maitea, huntan dut nere
atsegina.” Jainkoaren Izpiritua jiten zaio gainerat. Idatzi Sainduen arabera, Mesiasek Jainkoaren
Izpiritua ukanen zuen bete-betean : “Jainkoaren Izpiritua gainean dut ” (Izai).
Jesus Mesias bezala ezagutua da beraz : Jesus “Mesias” eta Jesu “Kristo”, gauza bera da. Horra
beraz Mesias etorria azkenean. Matiuk dio : ” Huna zerua zabaldu zela .” Izrael aspaldian horren
beha baitzagon : ” A, zeruak urra bazinitza, eta jauts bazinte…zeure izena zure kontrakoeri
ezagutarazteko…” (Iz 63,19 – 64,1)
Beste agerpen bat zerutikako mintzo haren ganik : ” Hau da nere Seme maitea ; huntan dut
nere atsegina !” “Seme” eta “maite” hitzen gibelean ageri da Izraelen esperantza. “Jainkoaren
seme” titulua erregeari emaiten zitzaion, sakratua izaiten zen egunean. Titulu hori emaitea
Nazareteko zurginari, horra hor agerian ezarria egiazko errege-Mesias Jesus dela.
” Jainkoaren seme ” tituluari, Matiuk ” maitea ” eransten dio : ” Hau da nere Seme maitea,
huntan dut nere atsegina. ” Izairen ” zerbitzaria ” gogoratzen du. Errege da Jesus, eta aldi berean,
Jainkoak hautatu duen zerbitzaria, gizadi osoaren salbatzeko.
Errege eta zerbitzari ! Jesusek hain ditu harritu bere garaikideak nun hauek Testamendu
Zaharra argi berri batean irakurtu behar ukan baitute, mixterio hori argitzekotan. Jesus piztu zenean,
beha zauden Mesias zela sinetsi zuten, bainan ez batere uste zuten hura. Izaik aipatu Mesiasen
aurpegia izan zen heientzat beren hausnargai nagusietarik. Irakurketa horren seinaleak aurkitzen
dira Testamendu Berri guzian.
Bestalde, hemen, bataioko uren gainerat jausten den Izpirituak, “Kreazione berri” bat
adiarazten du. Jordan ibaian Jesus Josue berria da, bere herria Lur Hitzemanerat deramana,
Izpirituak bere egoitza daukan lurrerat. Horra nola betetzen den Jainkoaren xedea : “Hola bete
behar baitugu Jainkoak nahi duen guzia.” dio Jesusek Joanes Bataiatzaileari. Hunek badu
harritzekorik : Jesus gizona beste gizonen artean, ez da halere besteak bezalakoa. Bekatorosa ez
dena, bekatorosen buru izanen da. “Harek Izpiritu Sainduz eta suz bataiatuko zaituzte” zuen errana
Joanesek (Mt 3,11) : bataioaz, Trinitatearen amodiozko suan sartuak gira denak