EGUBERRI ONDOKO IGANDEA A

FAMILIA SAINDUA

Lehen irakurgaia

( Familiako bertuteak )

Zirak zuhurraren liburutik 3, 2-6;12-14

2 Jainkoak aita goresten du seme-alabetan,
eta amaren eskubidea azkartzen haurretan.
3 Aita ohoratzen duenak, bere bekatuak ordaintzen ditu,
4 eta ontasunak biltzen dituenaren iduriko da ama goresten duena.
5 Aita ohoratzen duenak bozkario izanen du bere seme-alabetan,
eta otoitz egunean entzuna izanen da.
6 Aita goresten duena luzaz biziko da,
eta Jaunari obeditzen dionak atsegin emaiten dio amari.
12 Seme, lagunt aita bere zahartasunean,
eta ez eman nahigaberik bere bizitzean.
13 Burua galtzen badu, on izan zaite harentzat,
eta ez gutiets zure sasoin betean.
14 Aitari eman laguntza ez da ahantziko,
eta bekatuen ordain izanen duzu.
Atsegabe-egunean Jainkoak gogoan izanen zaitu

Iduri luke Ben Zirak-ek testu hau idazten duenean, 180 urte Kristo aitzin, aitamen
alderako eginbide hori ez dela behar bezala betea. Jendea lazatzen hasia ditaike. Grekoen
meneko dira juduak eta libertate asko gozatzen ahal dute.
Idatzi hunek familia du bere gaia. Familian dira alabainan ikasten eta obratzen
baloreak,gizarte bat xutik atxikitzeko eta bide onean egoiteko behar diren baldintzak. Ongi
ikusten dugu gaur egun zer desmasiak dakarzkan familiaren desegiteak.
“Aita eta ama ohora, bizi ditezen luzeki!” Iduri luke tratu bat bezala badela hor
Jainkoarekin, guk aitamak ohora eta Harek ordainez bizia luza. Ez da batere hori, Jainkoak
emaiten duen guzia kitorik, dohainik edo guk merexitu gabe emaiten baitauku. Hemen errana
dena da, Jainkoaren lege edo manamenduek erakutsi bideak zorionera garamantzala. Jainkoak
emaiten daukun legea gure zorionerako da .
Bertzalde Ben Zirak-ek hemen erraiten daukuna hau da: Nahi duzue segur izan Jainkoa
ohoratzen duzuela? Ohora zuen Aitamak. Legeak baitio lagun protsimoa maitatzeko, maita
aitamak, haiek baitira gure lagunik hurbilenak, biziaren grazia haien eskutik dugulakotz.

Salmo 127

Leloa: Zure etxean daudenek, Jauna,
Egun guzian zer zoriona!

Dohatsu bai zu Jaunaren beldur bazaudena,
Haren bidetan zabiltzana!
Zure eskuen lanetik duzu jan edana,
Eskutan duzu zoriona!
Zure andrea mahats-ondo bat bezain jori,
Etxe xokoa bozten ari.
Zure semeak oliba-ondo gotor batzu,
Mahainean so dagozkitzu.
Hara nolako zorionean dabilana
Jaunaren beldur den gizona.
Jainkoa lagun, bizi zareno izan urus,
Jerusaleme azkar ikus.

Salmo hau “Igaiteen kantua” deitua da. Beila denboran, Jerusalemera igaitean (hiria 800
m goratan da) kantatua zen salmoa. Apezek, tenploko atean, jendea errezebitzen zuten
erranez: “Dohatsu bai Jaunaren beldur bazaudena…Haren bidetan zabiltzana.” Gero jendeak
erantzuten zieten : “Hara nolako zorionean dabilana…Jaunaren beldur den gizona.”
Emana den benedizioaren ondorioa lur huntakoa da. Bibliak lur huntako zorion hori goresten
du. Familiako zoriona Jainkoaren nahitik dator. “Zoriona” hitza, biblian, ainitz aldiz aurkitzen
da. Bainan zorion hori ez da errexki eskuratzen, eta Jainkoaren hurbiltasuna adierazten du.
” Zorion ” hebrear hitzean mugimendua ikus daiteke: banabil edo banoa-k emaiten duten
mugimendu hartarik zerbait. Erran nahi baita : bide onean zirezte, segi hola. Judu populuaren
berezitasuna da goizik ohartu dela Jainkoak hurbildik segitzen zuela bere egun guzietako
bizian, eta zorionaren bidean emaiten. Entzun Jeremias “…Gogoan dut zuen alde erabakia
dutan egitasmoa, zuen zorionerakoa eta ez zuen zoritxarrekoa, itxaropenez beteriko
etorkizuna emanen baitauzuet.”
Biblian “beldur” hitzaren erran-nahia emeki-emeki aldatu da. Izraeldarrek denbora luzea
eman dute ikusteko Jainkoa maitasun dela. “Beldur” hitzaren kusku zaharra hautsi eta barnean
ikusi da, aldi berean, Jainkoaren handitasuna eta hurbiltasuna. Jainko izigarriaren partez Aita
maitekorra agertu zaio Izraeli. Hitz horrek ez gaitzala beraz tronpa ez eta izi : Aitaren seme
eta alaba gira.

Bigarren irakurgaia

( Elkarrekin Kristo baitan bizi)

Jondoni Paulok Koloziarreri 3,12-21

Haurrideak,
12 Jainkoak hautatu zaituztenaz geroz,
haren saindu eta maiteak izaiteko,
Jantz zuen bihotzean urrikalmendua,onezia,
apaltasuna, eztitasuna, pazientzia.
13 Elkar jasan zazue eta elkarri barka,
zuen arteko arrangurarik balinbaduzue.
Jaunak barkatu dautzuen bezala, zuek ere barka.
14 Horien guzien gainetik izan maitasuna,
hori baita elkartasunaren lokarria.
15 Eta Kristoren bakea izan bedi nagusi zuen bihotzetan,
hortara deituak baitzirezte, denak gorputz berean.
Eskerrak bihurtuz bizi zaitezte.
16 Bizi bedi zuen baitan Kristoren hitza bere aberastasun betean:
Irakats eta zuzent elkar zuhurtzia osoz.
Salmoak, himnoak eta kantika goi-argituak emanez,
kanta Jainkoari zuen bihotzetan zuen esker ona.
17 Erranen edo eginen duzuen guzia,
egizue Jesus Jaunaren izenean,
hunen bidez Jainko Aitari eskerrak emanez.
18 Emazteak, zaudezte zuen senarraren meneko,
Jaunaren aitzinean, zuzen den bezala.
19 Zuek, senarrek, maita zuen emazteak,
eta ez gogorrak izan heiekin.
20 Zuek, haurrek, egizue zuen burasoen errana gauza guzietan,
hori baita on Jaunaren baitan.
21 Zuek, burasoek, ez sumindu zuen haurrak,
etsimenduak har ez ditzan.

Kolozia hiria egungo Turkia erresumaren erdi erdian zen. Presondegitik ari da Paulo, eta
iduri luke Koloziatik heldu diren berriak ez direla hain onak.Fedea ttipitzen ari ote den han
ere.
Beti bezala, Paulorentzat, denen erdian, munduaren eta historiaren bihotzean Kristo da!
Eta huni behatzea diote lehenik gomendatzen girixtinoeri .” Erranen eta eginen duzuen guzia,
egizue Jesus Jaunaren izenean…” “Jaunak barkatu dauzuen bezala, zuek ere barka.”
“Kanta Jainkoari zuen bihotzetan zuen esker ona…Salmoak, himnoak eta kantika goiargituak
emanez…” Iduri luke parabisuan bizi direla Koloziarrak…Bainan ez, Paulok badaki lur huntan
direla bizi eta hortako erraiten diote ere: “Elkar jasan zazue eta elkarri barka…”
“Emazteak, zaudezte zuen senarraren meneko…” Bainan berehala eransten du : “Zuek,
senarrek, maita zuen emazteak…”

Ebanjelioa

Alleluia, alleluia

Zinez Jainko gordea zira, Jainkoa gizonen artean,
Jesus salbatzailea !

(Jesus Salbatzailea!)

Jesu Kristoren Ebanjelioa jondoni Matiuren liburutik 2,13-15.19-23

13 Magoak Betleemetik joan-eta,
Jaunaren aingerua Josepi agertu zitzaion ametsetarik, erranez:
“Jeiki zaite, har zatzu haurra eta haren ama,
eta ihes egizu Egiptorat.
Zaude han, nik erran arte;
Herodes ibiliko baita haurraren bila, hilarazi nahiz.
14 Jeiki zen Josep, hartu zituen haurra eta haren ama gauaz,
eta joan zen Egiptorat.
15 Han egon zen Herodes hil arte.
Hola bete zen Jaunak profetaren bidez errana:
Egiptotik deitu dut ene Semea.
19 Herodes hil zenean,
Jaunaren aingerua Josepi ametsetarik agertu zitzaion, Egipton,
20 eta erran zion:
“ Jeiki zaite, har zurekin haurra eta haren ama,
eta zoazi Izrael lurralderat,
hilak baitira haurrari bizia kendu nahiz zabiltzanak.”
21 Jeiki zen beraz Josep,
haurra eta haren ama harturik, joan zen Izrael lurralderat.
22 Bainan, jakinik Arkelao zela Judean errege,
bere aita Herodesen ondotik,
harat joaiteko beldur izan zen.
Eta ametsetan berria harturik, Galilea eskualderat jo zuen,
23 eta Nazaret deitu herri baterat joan zen bizitzera,
profetek errana bete zadin: Nazaretarra deituko dute.

“Familia Sainduaren” Egiptorat ihes egite horrek beste gertakari bat oroitarazten du, 12
mende lehenago gertatua. orduan Izraelgo populua esklabo atxikia zen Egiptoan eta faraonak
manatu zuen izraeldar mutiko ttipi guziak sortzean berean hiltzeko. Bat bakarrik eskapatu
zen: Mois. Haur horrek zuen, haunditu eta, bere herria libratu. Berdin, Jesus ere Herodesen
aztaparretarik eskapatuko da eta gizarte osoaren askatzaile bilakatuko. Guri da ikustea Jesus
Mois berria dela eta Testamendu Zaharreko agintza bat bete dela. Alabainan Jainkoak Moiseri
errana zion: “…Zu bezalako profeta sortaraziko dut herritaren artetik; nere hitzak ezarriko
diozkat ahoan eta nik manatua erranen diote.”
Bigarren seinale bat Jesusen baitan Testamendu Zaharreko agintzak bete direla, hau da : ”
Izrael haur zela maite izan nuen eta Egiptotik ateratzeko dei egin nion nere semeari.” (Os
11,1) Profeta hor populu osoaz da mintzo, bainan Matiuk Jesusez bakarrik mintzo balitz
bezala oroitarazten ditu hitz horiek. Jesusek Izraelgo populu guzia ordaintzen balu bezala.
Izrael berria Jesus da, eta huntan dira betetzen Testamendu Zaharreko agintzak. “Jainkoaren
semea” erran-moldea, etortzekoa zen Mesiasen titulu bat bilakatua da. Matiuk bere ebanjelioa
idazten duelarik, Jesus piztu eta Izpiritu Saindua fededunen gainera jautsi ondoan,
“Jainkoaren semea” erranaldiak ainitz gehiago adierazten du : Jesus bera Jainko da…”sortua,
ez egina, Aitaren izaite berekoa…” (kredoa). “Nazaretarra”, “Izrael berria” eta “Mois berria”,
horra Jesusi emanak zaizkion hiru tituluak.
Testu hau Familia Sainduaren bestakari irakurtzen da.Jesus, nahiz Jainkoren Semea izan,
herri batetakoa zen, Nazaretekoa. Herri ttipi eta ezezagun batean haunditua zen. Gutarteko
familia bakotxak ez ote du Jainkozko zerbait bizi egun guzietako ekintza ixil eta xumeetan ?