SAN PRUDENTZIO ELKARTEKO PENITENTZIA (2014-12-20)
LARUNBATA (ik. San Prud B Abendu 2014-12-20)
SARRERA: Oharpena

ABESTIA

●Sinesten du, Jauna, sinesten dut!
Bihotz barrenean gorderik zaitut;
nahigabean ere hauxe-esango dizut:
Sinesten dut, Jauna, sinesten dut!
●Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!
Zugan uste duenik uzten ez duzu.
Poz ta-atsekabean dei egingo dizut:
Itxaro dut, Jauna, itxaro dut!
●Maite zaitut, Jauna, maite zaitut!
Naizen oso-osoa zuri damaizut.
Zurekin zerura bizitzera nahi dut:
Maite zaitut, Jauna, maite zaitut!

APAIZAREN AGURRA

OTOITZA (Abendualdiko 4. ig A)

LEHEN IRAKURGAIA 2 Samuel 7,15… (Abend 4. ig B)

Oharpena euskaraz.
Testua gaztelaniaz

SALMO KANTA

Salbatzailea, / zatoz lenbaitlen! / Zure zain, Jauna, / gaude gu hemen.
1.-Idazu, Jauna, / zure bideak / ikastea,
zure bidexkak / jakitea.
Argi nazazu / egi bidetik / ibiltzeko.
Zu zaitut nire / Jaun ta Jainko.-R/.
2.-On eta zuzen / delako, Jaunak / eman die
bekatariei / zuzenbide.
Apalak ditu / bide zuzenez / eramaten,
nondik ibili / die-esaten.-R/.

BIGARREN IRAKURGAIRIK EZ; salmoaren segidan, Aleluia.

ALELUIA Aleluia Begira birjinak sabelean sortu (Mintzo-Abendu 2013 1-56)

Aleluia aleluia.
Begira, birjinak sabelean sortu
eta semea izango du,
eta Emanuel ezarriko diote izen,
hau da: «Jaungoikoa gurekin».
Aleluia aleluia.

EBANJELIOA (Abendu 4. ig. B)
Oharpena gaztelaniaz.
Testua euskaraz

HOMILIA eta AZTERKETA (biak batean)

HOMILIA eta AZTERKETA GARAIAN TARTEKATU

1.geldialdia. Apaizak: Eskerrak zuri, Aita ona. (Gora Jainkoa-7.206)
Guztiek: Aintza Aitari, eta Semeari, eta Espiritu Santuari.
2.geldialdia: Guztiek: Hoy, Señor, te damos gracias / por la vida, la tierra y el sol; / hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
3.geldialdia: Guztiek: Juntos como hermanos / miembros de una Iglesia / vamos caminando / al encuentro del Señor.
4.geldialdia: Guztiek:Bihotz garbia nigan sortu / arnas bizkorra / barne muinetan / emadazu.

AITORTZAK (kanturik gabe hobe)

APAIZEK BARKAMENA ESKAINI

ZER PENITENTZIA EGIN

HERRIAREN OTOITZA (hartu iganderoko orritik)

SANTU
Kanta dezagun aingeruekin / zeruko kanta ederrena
Santua, Santu, Santua zara, / Jaungoiko Jaun eta onbera
Zeru (e)ta lurrak goresten dute, / goresten zure ahalmena.
Hosanna zuri zeru goietan, / Hosanna eta gorapena,
bedeinkatua orain eta beti / guregana datorrena.

GURE AITA
Gure Aita, zeruetan zarena; / santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure erreinua, / egin bedi zure nahia / zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur / egun honetako ogia; / barkatu gure zorrak,
guk ere gure zordunei / barkatzen diegunez gero;
eta ez gu tentaldira eraman, / baina atera gaitzazu gaitzetik.

Maitasuna (Bakea ematean)

Maitasuna / bakearekin batera
eskaintzeko / nator esku ematera.

JAUNARTZEA Dohatsu bihotz-garbia (Bened 685) (Loyola 392)
R/. Dohatsu bihotz garbiak / ikusiko baitute / Jainkoa.

1.-Dohatsu / bihotz barnez / pobreak:
haiena baita / zeruetako / erreinua.
Dohatsu / otzan eta / eztiak:
agindutako / lurraz baitira / jabetuko.- R/.
2.-Dohatsu / negarretan / direnak:
gozotasuna / izango dute /Jaunagandik.
Dohatsu / zuzen gose / direnak:
ho(r)ien goseak / bere asea / izango du.-R/.
3.-Dohatsu / errukior / direnak:
ziur baitute / lortuko haiek / errukia.
Dohatsu / garbi diren / bihotzak:
Haiek baitute /Jaun zerukoa / ikusiko.- R/.
4.-Dohatsu /bakezale / direnak:
beren izena / izango dute / Jainko seme.
Dohatsu / zapalduak / direnak:
haiena baita / zeruetako / Erreinua.-R/
5.-Alaitu / eta poztu / zaitezte:
ederra baita / zuen saria / zeruetan.- R/.

BUKAERAKOA Eskerrak bihotzetik (Bened 692)

R/. Eskerrak bihotzetik, / Aita Jaungoikoa.
●Zuk sortu ta salbatu / gaituzu, bai, denok;
zuganatu gaitzazu / zureak garenok.- R/
●Maitasun, bake, egi, / zuzentasun, irri, / gugan sortu dituzu. / Esker onak zuri.-R/.