GAIA

Lapurdi Irratia
2021/07/18

URTEKO HAMAZAZPIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Elizeok ogiak ugaltzen )

Erregeen bigarren liburutik 4, 42-44

Gosetea zen orduan herrian.
42 Uzta berritik, norbaitek ekarri ziozkan Elizeo, Jainkoaren gizonari,
hogei garagar-opil eta bihi berria zaku batean.
Elizeok erran zuen: “ Eman jendeari, jan dezaten. ”
43 Mutilak ihardetsi zuen: “ Nola huntarik eman ehun gizoneri?”
Elizeok berriz: “ Eman jendeari, jan dezaten,
hau baitio Jaunak: Janen dute , eta ondarrak geldituko dira.”
44

2021/07/11

URTEKO HAMASEIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Zein diren Jainkoaren herriaren artzain onak )

Jeremi profetaren liburutik 23, 1-6

1 Hau dio Jaunak:
Dohakabeak nere larreko ardiak galtzera
eta barreiatzera uzten dituzten artzainak!
2 Beraz, hunela mintzo zaiote Jauna, Izraelen Jainkoa,
nere herria gidatzen duten artzaineri:
Zuek barreiatu eta galarazi dituzue nere ardiak,
eta ez duzue heietaz artarik izan.
Nik bai, zuetaz arta izanen dut, zuen gaixtakeriengatik, dio Jaunak.
3 Gero, nihaurek

2021/07/04

URTEKO HAMABOSGARREN IGANDEA B 2021-07-11

Lehen irakurgaia

( Profetak Jainkoaren ganik duen kargua )

Amoz profetaren liburutik 7, 12-15

12 Amaziaz, Beteleko apezak, Amozi erran zion:
“ Ikusle, zoaz hemendik, ihes egizu Judako lurralderat;
egin han profeta, eta han irabaz zure ogia.
13 Bainan hemen, Betelen, ez egin gehiago profeta;
hau errege-saindutegia da, erreinuko tenplua.”
14 Amozek ihardetsi zion Amaziazi:
“Ni ez naiz profeta, ez eta profeta-semea;
abeltzaina naiz, eta basapiku artatzailea.
15 Abeltzain

2021/06/28

URTEKO HAMALAUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Profeta, jende bihurriari igorria )

Ezekiel profetaren liburutik 2, 2-5

2 Izpiritua sartu zitzaitan barnera, xutik ezarri ninduen,
eta entzun nuen Jauna neri mintzo, erranez:
3 “ Gizaseme, Izraelen semeenganat igortzen zaitut,
nere kontra altxatu jende bihurri horrenganat.
Horiek eta horien arbasoak nere kontra altxatu dira gaurdaino,
eta semeek aurpegi zakarra dute eta bihotz gogorra.
4 Horienganat igortzen zaitut, eta erranen diozute:
Hunela mintzo da Jainko Jauna.

2021/06/21

URTEKO HAMAHIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Herioa ez du Jainkoak egin )

Zuhurtzia liburutik 1, 13-15; 2, 23-24

13 Jainkoak ez du herioa egin,
ez du atsegin bizidunak hil daitezen.
14 Gauza guziak irauteko kreatu ditu;
munduko izakiak osasungarri dira,
ez dute beren baitan pozoin hilgarririk,
eta ez da herioa nagusi lurraren gainean.
15 Ezin hila baita zuzentasuna.
2,23 Jainkoak gizakia ez-hilkor izaiteko kreatu du,
eta bere izaitearen idurira egin du.
24 Bainan

2021/06/15

Ekainaren 24an

. JONDONI JOANI BATIXTAREN SORTZEA

Lehen irakurgaia

( Jainkoak maite duen profeta )

Izai profetaren liburutik 49, 1-6

1 Ugarteak, adi nezazue, urrungo herriek, entzun!
Sortu aitzin deitu ninduen Jaunak,
amaren sabelean nindagola, nere izena erran zuen.
2 Nere ahoa ezpata zorrotz egin zuen,
bere eskuaren itzalpean gerizatu ninduen;
bere hautuzko gezi egin ninduen, eta bere gezi-untzian gorde.
3 Erran zautan:
“ Zu nere zerbitzaria zira, Izrael,
Zure bidez agertuko dut nere

2021/06/07

URTEKO HAMEKAGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoak landatu zuhaitza )

Ezekiel profetaren liburutik 17, 22-24

22 Hunela mintzo da Jainko Jauna:
Zedro haundiaren gain gainetik,
bere adar muturretik, kenduko diot muskil bat,
eta nihaurek landatuko mendi gora baten gainean.
23 Izraelgo mendi handiaren gainean landatuko dut;
adarrak zabalduko ditu eta fruitua emanen;
zedro guziz ederra eginen da.
Etxe-xori guziak han biziko dira,
mota guzietako hegaztiek kafia haren itzalpean eginen dute.
24 Eta

2021/05/31

JESUSEN GORPUTZ-ODOL SAINDUEN BESTA B

BESTA BERRI

Lehen irakurgaia

( Lehen Batasunaren finkatzea )

Jalgitza liburutik 24, 3-8

Zinaitik jaustean,
3 Moisek jakinarazi ziozkan herriari Jaunaren hitzak eta lege guziak.
Herri guziak aho batez ihardetsi zion:
“ Jaunak erran guziak beteko ditugu.”
4 Moisek idatzi zituen Jaunaren hitz guziak.
Biharamun goizean, aldare bat egin zuen mendi zolan,
eta hamabi harri ezarri Izraelgo hamabi leinuen izenean.
5 Gero Izraeldar gazte batzueri manatu zioten erre-opariak egiteko,

2021/05/25

TRINITATE SAINDUAREN BESTA B

Lehen irakurgaia

( Gure Jainkoa Jainko bakarra da )

Deuteronoma liburutik 4, 32-34. 39-40

Moisek erran zion Izrael herriari:
32 Galda aitzineko eguneri, zu baino lehenagokoeri,
Jainkoak gizakia lur gainean egin zuen egunetik hasita;
galda, zerumuga batetik besteraino,
hain gauza handirik gertatu edo entzun ote den.
33 Ba ote da herririk, zuk bezala Jainkoaren mintzoa
suaren erditik hitz-egiten entzun eta bizirik gelditu denik?
34 Ba ote da jainkorik, herri

2021/05/17

MENDEKOSTE EGUNA B
Lehen irakurgaia

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )
Apostoluen Egintzetarik 2,1-11
1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari

Page 3 of 38