GAIA

egunean eguneko liturgia
2016/01/23

URTEKO 3. IGANDEA C (2016-01-24)
(Haur misiolarien eguna)

SARRERA

Senideok, urteko hirugarren igandea ospatzen dugu gaur. Jesusek alditxo bat basamortuan egin du Joan Bataiatzailearekin; azkenean bataioa eskatu dio Jordan ibaian. Bataioa hartu orduko Espiritu Santua jaitsi zaiola sentitu du. Espiritu horrek eraginik, misiolari hasi da. Nazaretera ere joan da. Han, ama eta familiak agurtu ditu; txikitako lagunak ere bai. Larunbatean, beste edozein herritar bezala, Sinagogara joan da. Horra

2016/01/21

Urteko 3. igandea C ABESTIAK 2016-01-24

SARRERA

Zein gozo ta eder den
anaiok elkartu,
eta denok batera
Jainkoa goratu.

AINTZA

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

Elkar maite izateak
garbitzen du bihotza,
Jainkoaren asmoetan
baitijoa bizitza;
Jainko berak eman digun
maitasunaren hitza
betetzen gabiltza.

Aintza aintza Aleluia (3)
abestu Jaunari.

SALMOA

Zure hitzak, Jauna,
espiritu eta bizi dira.

Jaunaren legea bikain,
barrena birbizteko,
Jaunak hots egina sendo,
Ezikasiak eskolatzeko.
Jaunaren arauak zuzen,
bihotzaren asegarri,
Jaunaren aginduak garbi,

2016/01/19

NORABIDE BERA
Urteko 3. igandea C (2016-01-24)

Jesusen jardueraz hitz egiten hasi aurretik, garbi utzi nahi izan die Lukasek irakurleei zein den Galileako Profetari eragiten dion grina eta zein duen hark bere jardueraren jomuga. Kristauak jakin beharra du norantz eragiten dion Jesusi Jainkoaren Espirituak, zeren hari jarraitzeko haren bidea hartu behar baitu berak ere.

Xeheki deskribatu du Lukasek zer egin duen Jesusek bere herriko sinagogan: zutitu, liburu santua hartu, Isaiasen pasartea aurkitu,

2016/01/17

Jesusen jendaurreko lehen predikua Lukasen arabera
Urteko 3. igandea C 2016-01-24

Lukasen berezitasuna

Lukasek bere ebanjelioa idatzi zuenean, Markosena hartu zuen abiapuntutzat. Are gehiago, hainbat kasutan hitzez hitz kopiatu zuen. Beste hainbatetan, aldatu eta osatu egin zuen. Aldaketaren eta osatzearen kasu bitxienetako bat gaurko ebanjelioan daukagu.

Markosek dio, Joan Bataiatzailea kartzelan sartu zutenean, Jesusek Galileara jo zuela eta hots egiten hasi zela, esanez: «Bete da epea eta hurbil da

2016/01/16

Urteko 2. igandea C Kanako Ezteiak (2016-01-17)
HOMILIA

Anai-arrebok!

Eguberrialdia atzera utzia dugu. Halere, gaurko ebanjelioak eguberrialdiko hariari jarraitzen dio: Jesus artzainei agertu izana, magoei agertu izana, bataiokoan agertu izana ospatu dugu bezala, Jesus agertu izana ospatzen dugu gaur ere: oraingoan, eztei batzuen testuinguruan. Beraz, beste behin, Jesusen agerpena ospatzen dugu.

Jesus eta ikasleak eta Andre Maria eztei batzuetara joan dira. Ez dakigu zein diren ezkonduak. Hasteko, aski gauza arraroa: ebanjelariaren asmoa ezteiez

2016/01/14

Kanako ezteiak. Jesusen hirugarren agerpena
Urteko 2. igandea C (2016-01-17)

Erromes-taldeek, Israelera joan eta Kanara iristean, bi interes-gune izaten dituzte: Eliza, zeinetan aski bikotek bere ezkontza-hitza berritzen baitute, eta denda, bertako ardoa erosteko. Ezteiak eta ardoa, igande honetako ebanjelioko bi sinbolo handi dira.

Hasiera harrigarri bat

Gogoan baldin badugu laugarren ebanjelioak orain arte kontatu diguna, harrigarri gertatuko zaigu Kanako ezteien kontakizun hau. Joan ebanjelariak Hitzaurre handios eta misteriotsu batekin hasi du

2016/01/14

URTEKO 2. IGANDEA C (2016-01-17)

SARRERA

Senideok, Eguberrialdiko jaiak bukaturik, URTEKO deitzen dugun aldia hasten dugu gaur; alabaina, hemendik hiru aste eta erdira GARIZUMA hasiko dugu.
Gaurko hau URTEKO igandea izan arren, gaurko ebanjelioak badu loturarik eguberrialdiarekin: Jesusen mirarizko lehen seinalea dakarkigu ebanjelioak: eguberri-egunean bezala, epifania-egunean bezala, bataio-egunean bezala, Jesusek mundura zertara etorri den agertuko digu seinale honekin; eztei-egunetan, ardoa falta zaielako, estutasunean diren ezkonberriei lagunduz, gizon-emakumeok salbatzera etorri dela agertu nahi

2016/01/13

Urteko 2. igandea C ABESTIAK (2016-01-17)

SARRERA

Bihotz batez elkarturik,
“Zugana, gatoz Jauna!” (2)

Emaguzu zure argi,
grazi ta maitasuna.
Entzun arren Jauna!

AINTZA

“Aintza zeruan” (3),
Jaunari,
“eta bakea, eta bakea,
lurrean gizonari” (2).

SALMOA

Gora Jainkoa, / egin kantu,
bihotz hautsiak / pizten ditu.

Kanta Jaunari kantu berri,
Kanta, lur osoa, Jaunari.
Kanta Jaunari, bedeinka haren izena,
iragarri egunez egun harengandiko salbamena.
Zabaldu haren ospea atzerrietan,
haren mirariak herri guztietan.-R/.

ALELUIA

Aleluia, aleluia, aleluia!

Jainkoak dei egin dizue
gure

2016/01/12

Seinaleen hizkuntza
Urteko 2. igandea C (2016-01-17)

Joan ebanjelariak ez du esan Jesusek «mirariak» edo «mirakuluak» egin zituenik. «Seinaleak» izena eman die Joanek; hain zuzen ere, gure begiek ikus dezaketena baino sakonagora garamatzaten keinuak direlako. Zehazki, Jesusek egin dituen seinaleek hari begira jartzen gaituzte eta haren indar salbatzailea aurkiarazten digute.

Seinale guztien hasiera da Galileako Kanan gertatua. Bere bizitza guztian Jesusek burutu dituen seinale guztien prototipoa. «Ura ardo bihurtze» horretan eskaini digu

2016/01/09

Jesusen Bataioa C 2015-01-10
HOMILIA

Anai-arrebok!

Jesusen Bataio-eguna ospatzen dugu gaur. Esan genezake, Jesusen benetako jaiotza Bataiokoa izan zela: Espiritu Santua hartu zuen; zeruko Aitaren aitormena entzun eta onartu zuen: nire Semea maitea zara, nire Seme maitea. Eta Aitaren aitormena onartu, esan dut. Jainkoa Aitatzat hartu duela esan nahi du horrek; Jainkoa Aitatzat hartzeak, zeruko Aitaren asmoa aintzat hartu duela esan nahi du; Jainkoa Aitatzat hartzeak, Aita horren seme-alaba guztiak bere anai-arrebatzat

Page 136 of 176