OSTIRAL SANTUA // VIERNES SANTO (C)
OHAR eta ABESTI 2016-03-25
(TAUZMENDI)

LITURGI OSPAKIZUNA // CELEBRACIÓN LITÚRGICA

OHARRA: Kontu egin, Oharpen batzuk euskaraz eta gaztelaniaz esaten direla (hasieran zenbaki bera dute).- ABESTIAK ere bertan.
NOTA: Algunas moniciones se repiten en euskara y en español (llevan el mismo número). Se incluyen los CANTOS.

01.-SARRERA (apaiza elizara atera aurretik)

Ostiral Santua. Gaur ez dugu Mezarik emango. Haren ordez, Jaunaren Nekaldiaren ospakizuna egingo dugu. Lau zati izango ditu ospakizun honek:

• Hitza entzutea.
• Otoitzaldi nagusia.
• Gurutzean den Kristo adoratzea.
• Jaunartzea.

Ospakizun guztiak, gurutzeko Kristoren misterioa hausnartzera gonbidatzen gaitu; hari begiratzera, harriturik, zur eta lur eginik, Jesusi lagun egiteko. Guztia, ordea, esperantza handiz. Izan ere, Jesusen buru-eskaintza horretatik bizi berria sortu da. Isiltasun-unetxo bat eginez hasiko dugu ospakizuna.

01.-MONICIÓN DE ENTRADA (antes de salir el sacerdote)

Viernes Santo. Hoy no celebramos Misa; en su lugar, hacemos una celebración de la Pasión del Señor. La celebración tendrá cuatro partes:

• La lectura de la Palabra.
• La oración solemne.
• La adoración de Cristo Crucificado.
• La comunión.

Toda la celebración nos invita a la contemplación del misterio de Cristo en la cruz; nos invita a mirarlo admirados, sorprendidos, acompañando a Jesús. Pero con esperanza. Porque de esa entrega ha nacido para todos una vida nueva. Comenzaremos haciendo un momento de silencio.

1.- LEHEN ZATIA: IRAKURGAIAK // PRIMERA PARTE: LAS LECTURAS
Al subir el sacerdote al altar, comenzamos con la Monición.
1.1.-PRIMERA LECTURA (Isaías 52,13−53,12) (Monición en español; texto bíblico en euskara)

1.1.1.-MONICIÓN.- Acudimos a la Palabra, para refrescar nuestra fe. En este texto aparece una persona un tanto misteriosa, que se llama: “El Siervo de Yahvé”. Se contrapone al Mesías triunfante que aparece en otros textos. Aquí se trata de la figura del “siervo sufriente”, el que carga con las culpas de otros. Es la teología de la cruz, en toda su crudeza.
La Iglesia ha visto en estos párrafos una prefiguración de Jesús. Como el siervo sufriente de este texto de Isaías, Jesús se ha entregado, hasta dar su vida, para la salvación de la humanidad

1.1.2.-LEHENENGO IRAKURGAIA (Isaias 52,13−53,12) EUSKARAZ (ikus Irakurgaien liburuan)

1.1.3.-SALMO 30 (EUSKARAZ) (ikus pantailan ere)

KANTUA: Zure eskuetan dut bizia, / aska nazazu Jaun handia.

Zu zaitut, Jauna, gordeleku, / ez nadila inoiz ni lotsatu.
Zu izanikan zuzentasun / salbatu nadin egin lagun.-R/.

1.2.-BIGARREN IRAKURGAIA: Jesusen Nekaldia Joan Santuaren liburuaren arabera (18,1−19,42)

1.2.1.-OHARPENA.- Joanen ebanjelioan, Pasioaren kontakizuna beste hiru ebanjelioetan ez-bezala ageri da. Joanek jarrera handitsuan agertu digu Jesus, bere buruaren jabe bezala. Joanek ez du aipatzen beste ebanjelioek dioten hura: Aitak utzi duela. Ez ditu aipatzen Getsemaniko izerdi hotza eta larria. Jesusen gurutzea, garaipen da Joanen arabera. Bere bizitzaren gailurrera iritsi da Jesus gurutzean; eskaintza hau libreki eta jakinaren gainean egin du. «Gora altxatuko nautenean, nigana erakarriko ditut guztiak», esan du Jesusek. Jesusen Ordua da gurutzea. Jesusen garaipena. Jesusek lortu digun askapena.

1.2.2.- PASIO AURREKOA

KANTUA: Jesu Kristo, guri mintza, / argi gure bihotza

Kristo gugatik mendeko egin zen heriotzaraino,
gurutzeko heriotzaraino.
Horregatik, Jainkoak goratu egin zuen,
eta izen guztien gaineko izena eman zion..R/.

1.2.2.- SEGUNDA LECTURA: LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN (18,1−19,42) TEXTO en español (ikus pantailan; batez ere, entzun)
(kontuan hartu tartean abesten diren kantuak) (tomar en cuenta los cantos que se intercalan):

1.KANTUA: Bihotz garbia gugan sortu, / arnas bizkorra / barne muinetan / emaguzu.
2.KANTUA: Jesus gure Jaun maite / amodiotsua,
“damu dugu guztiok” (2) /“Zu nahigabetua” (2).
3.KANTUA: Gurutze maite / osasungarri, / zu zara bake / bizi iturri.

2.- BIGARREN ZATIA: Guztiekiko otoitza // 2ª PARTE: La oración universal

2.1.-OHARPENA. Gurutzera eraman duten Jesusen aurrean bilduko gara. Eliza osoa ari da otoitzean gurekin batean; gizadi osoaren premiak aurkeztu nahi dizkiogu zeruko Aitari. Munduko jende guztia hartuko dugu gogoan, fededun eta fedegabe.
Une bizi-bizia da; mundu osoa jarriko dugu Kristoren heriotzaren aurrean; guztiei luzatu nahi diegu eskua Jesus gurutziltzatuaren aurrean; gizadi osoaren salbazioa eskatu nahi diogu Jainko Aitari. Hamar eskari dira.

2.1.-MONICIÓN. Reunida ante Jesús crucificado, la Iglesia entra en oración; quiere hacer presente todas las necesidades de la humanidad. Vamos a recordar a todas las personas del mundo, creyentes y no creyentes.
Es un momento enormemente intenso; ponemos ante la muerte de Cristo todo el mundo; queremos acoger a todos junto a Jesús crucificado; pedimos por la salvación de todo el género humano. Son diez peticiones.

2.2.-OTOITZAK // ORACIONES: 10 ESKARI DIRA // SON 10 PETICIONES.
−Lehen zatia (en español) (Begoñak)
−Bigarren zatia (euskaraz) (apaizak)

3.-HIRUGARREN ZATIA: Gurutzea adoratzea // 3ª PARTE: Adoración de la Cruz

3.1. Norbaitek gurutzea sakristiatik aldarera // Alguien trae la cruz de la sacristia al altar, después de la Monición que sigue

3.2.- OHARPENA (gurutzea ekarri aurretik).

Gurutzean jarri dute zintzilik Kristo. Ezin handiagoa da eskandalua.
Baina fedearen begiz ikusirik, Jesusek egin duen buru-eskaintzaren seinalerik handiena da gurutze hori. Hor, azkeneraino bete du Jainko Aitaren asmoa; horregatik sinesten dugu Kristogan. Are gehiago: Jesusek egin duen horretan Jainkoa bera ezagutu dugu. Zenbateraino maite gaituen ikusi dugu. Gurutzea errespetuz eta maitasunez adoratuko dugu; Jesusen bizitzako unerik handiena da. Baina gurutzea adoratze horrek badu beste esanahi bat ere: nork bere bizitza gurutze-bidetzat onartzea da; fedez aitortzea da, gurutzea ez dela azken hitza, baizik azkenerako bidea dela.

3.2.- MONICIÓN (antes de traer la cruz)

La cruz, el patíbulo en que está colgado Cristo muerto, es un escándalo.
Pero desde la fe, la cruz se convierte en la demostración máxima de la entrega de Jesús: Jesús fue consecuente hasta el final; por eso creemos en Él. Más aún, en esa entrega de Jesús conocemos a Dios mismo. Conocemos hasta qué punto nos ama Dios. La adoración de la cruz es un signo de respeto y de amor, por algo tan unido al momento más dramático de la vida de Jesús. Pero tiene también otro sentido. Para cada uno de nosotros, es la aceptación de la propia vida como cruz; es la profesión de fe, de que la cruz no es final sino el camino.

3.3.- Gurutzea hartu apaizak. Apaizak eta beste batek abestu (3 aldiz)
Hona hemen gurutze habea
munduaren osasuna
zintzilik euki zuena
R/ Zatozte, gurtu dezagun.

3.4.- Bi lagunek gurutzea aurkeztu eliztarrei // Dos personas presentan la cruz para su adoración (usar un paño cada vez que una persona besa, por higiene)

3.5. Abestiak gurutziltzatuari // Cantos al Crucificado

1.-R/. Zu zera, gure poza, / gurutz salbatzailea!

Hor Jaunaren ikurrina, / Gurutzea dirdaidun;
Bizia denak hor hilez, / Bizitza eman digu.- R/.

Zuhaitz gainetik, Zu, Kristo, / Zu denen erregea,
Zu bizi poz itxaropen, / Kristo salbatzailea.-R/.

2.-R/.-¡Victoria, tú reinarás! / ¡oh, cruz, tú nos salvarás!

El Verbo en ti clavado, / muriendo nos rescató,
de ti, madero santo, / nos viene la redención.- R/.

Extiende por el mundo, / Tu reino de salvación,
¡Oh cruz!, fecunda fuente / de vida y bendición.-R/.

3.-R/.- Zu zera, gure poza, / gurutz salbatzailea!

Hor Jaunaren ezaugarri, / hor gurutzea dirdaidun,
bizia denak, hor hilik, / bizi berriaٮeman zigun.-R/.

Lur Berrirako bidean / Zu itxaropen Zuhaitz;
egarri dira herriak / Zu ur bizien harkaitz. R/.

3.6.- Adorazioa bukatzean gurutzea aldare gainean // Al terminar la adoración, colocar la cruz sobre el altar (previamente, preparar una peana para ella)

4.- LAUGARREN ZATIA: Jaunartzea // 4ª PARTE: La comunión

4.1.- Aldarea jantzi, xume // Revestir el altar sencillamente: korporala, meza-liburua, ohiko bi kandelak piztu.

4.2.-OHARPENA (aldarea jantzi eta Jauna ekarri bitartean)

Gaur ez dugu Mezarik emango. Dolu-seinaletzat.
Halere, jaunartuko dugu. Ostiral Santu honetan esanahi berezia du jaunartze honek. Jesusekin bat egitea da; zentzurik sakonenean; harekin bat etortzea da; harekin bizi nahi izatea da; hura geure bizitzan laguntzat onartzea; hari atxikitzea.
Garai batean ez zen egiten jaunartzerik. Baina kristau-herriak arrazoi handiz eskatu zuen jaunartze hori. Kristau-herriak ezin ospatu zuen Ostiral Santua jaunartu gabe. Gu, gaur, zorioneko gara hori egin ahal izateagatik.

4.2.-MONICIÓN (mientras se reviste el altar y se trae la Eucaristía)

Hoy no se celebra la Eucaristía, la Misa. La Iglesia lo ha hecho así como señal de duelo.
Hoy, Viernes Santo, con el recuerdo vivido y cercano de Jesús entregado hasta la muerte en cruz, comulgar adquiere un significado muy especial: se trata de comulgar con Él; en el sentido más profundo de la palabra comulgar; significa: estar de acuerdo con él; estar con él; aceptarlo; adherirse a Él.
Tuvo mucha razón el pueblo cristiano cuando reclamó que el Viernes Santo no podía pasar sin COMULGAR CON EL CRUCIFICADO.

4.3.- El sacerdote entona GURE AITA

4.4.- Jaunartzean kantu egokiren bat / Durante la comunión algún canto apropiado

1.-Jesus maitea zen azken afarian, / bera eman nahirik ardo (e)ta ogian,
guretzat zelarik hiltzeko aurrean, / maitasunak zeukan bihotza mendean

R/.-Gurtu zagun beti / Jesus Jainko Jauna,
Sakramentu hontan / gurekin dagoena.

Apostoluei minez esan die: / “Ni gaur saldua naiz, / bihar hilko naute;
Aitarenganako denbora zait bete; / Hona orain zenbat zaituztedan maite”.R/

2.-Cerca de Tí, Señor, / quiero morar,
tu grande y tierno amor / quiero gozar.
Llena mi pobre ser, / limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver / en la aflicción.

3.-Ogia harturik, mintzo da Jainkoa: / “Hau da Nire gorputz, zuek jatekoa;
orobat harturik ontzian ardoa: / “Hau da Nire odol isuritzekoa”

Gurtu zagun beti / Jesus Jainko Jauna,
Sakramentu hontan / gurekin dagoena.

4.5.- Se retira el copón como de ordinario.

4.6.- Apaizak otoitz bat eta ohar bat larunbat goizaz

5.- Bukatzeko // Para terminar: Bedeinkazioa…

5.1.-OHARPENA (aurreko otoitzaren ondoren)

Gaurko ospakizun hau, otoitz batekin eta bedeinkazio batekin bukatuko dugu. Saia gaitezen, gaur eta bihar, sakon hausnartzen Jesusen gurutzeko heriotza; maitasun-sentimenduz eta eskerrak emanez. Aldi berean, bizi dezagun Jesusen eta geure piztueraren esperantza handia.

Bihar ospatuko dugu piztuera hori gau-beilan. Aspaldiko ikasle haiekin batean, Jesus bizi dela hots egingo dugu bihar iluntzean.

Ermita honetan, Gau-beila hori iluntzeko 8etan ospatuko dugu. Ordu arte.

5.1.-MONICIÓN (a continuación de la oración anterior)

Vamos a dar fin a esta celebración con una oración y con una bendición. Tratemos hoy y mañana de reflexionar, con sentimientos de amor y de acción de gracias, sobre el misterio de la Cruz. Viviendo la gran esperanza de la resurrección de Jesús y la nuestra.

Precisamente, mañana celebraremos la Vigilia Pascual. Proclamaremos con los discípulos que Jesús sigue vivo.

En esta ermita la Vigilia Pascual la celebramos a las 8 de la noche. Hasta entonces.

5.2.- SACERDOTE PIDE LA BENDICIÓN DEL SEÑOR

5.3.-NOS RETIRAMOS EN SILENCIO