GAIA

Lapurdi Irratia
2018/11/30

ABENDUKO LEHEN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Mesias heldu dela )

Jeremi profetaren liburutik 33,14-16

14 Hau dio Jaunak:
Huna heldu direla egunak,
Izraelen etxeari eta Judaren etxeari eman zorion agintza
beteko baitut.
15 Egun heietan, garai hartan,
legezko muskila sortaraziko diot Dabidi,
eta zuzenbidea eta justizia ezarriko ditu lurrean.
16 Egun heietan, Juda salbatuko da
eta Jerusaleme lasai biziko.
Huna herriari emanen diotan izena: “ Jauna gure zuzentasuna”.

Etsimenduak jorik zauzkan giristinoeri, Jainkoaren erreinua

2018/11/18

URTEKO HOGEITA HAMALAUGARREN IGANDEA B

JESU KRISTO GURE JAUNA GUZIEN ERREGEA B

Lehen irakurgaia

( Gizonaren Semearen erregetza )

Daniel profetaren liburutik 7, 13-14

13 Ni, Daniel, gauazko ikuspeneri beha nindagon.
Gizaseme iduriko bat ikusi nuen zeruetako hedoietan heldu.
Gizon Zaharraren ganat hurbildu zen,
eta haren aitzinerat joanarazi zuten.
14 Nausigoa, aintza eta erregetza eman ziozkaten;
herri guziak, nazione guziak eta hizkuntza guziak zerbitzari zituen.
Haren nagusigoa betiereko nagusigoa da, itzaliko ez dena,
eta haren

2018/11/13

URTEKO HOGEITA HAMAHIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Hilen piztea )

Daniel profetaren liburutik 12, 1-3

Nik, Danielek, hau entzun dut Jaunarenganik:
1 “ Egun heietan, agertuko da Mikael, aingeruen buruzagia,
eta zure herriaren zaintzailea.
Herstura handia izanen da,
herriak izaiten hasi zirenetik berdinik gabea.
Bainan aldi hartan salbatuko da zure herria,
biziaren liburuan beren izena izkiriatua duten guziak.
2 Lurreko errautsean lo daudenetarik ainitz atzarriko dira:
batzu betiko bizirako, besteak betiko lotsa eta

2018/11/04

URTEKO HOGEITA HAMABIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

Erregeen lehen liburutik 17, 10-16

10 Eli profeta joan zen Zareptarat.
Hiriko ateetarat heltzean,
emazte alargun bat ikusi zuen, egur biltzen ari.
Elik deitu eta erran zion:
“ Ekar-ezadazu,otoi, ur xorta bat pegarrean, edan dezadan.”
11 Emaztea bila zoalarik,oihu egin zion gibeletik, erranez:
“ Ekar-ezadazu , otoi, ogi puska bat ere.”
12 Emazteak ihardetsi zion:
“Bizi den Jaunaz, zure Jainkoaz, hitz dautzut, ez dut ogirik.
Bakarrik

2018/10/29

. URTEKO HOGEITA HAMEKAGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Maita Jauna zure Jainkoa )

Deuteronoma liburutik 6, 2-6

Mois hunela mintzatu zitzaion Izrael herriari:
2 “ Jaunaren, zure Jainkoaren beldurra izanen duzu.
Zure biziko egun guzietan,
zuk, eta zure semeak, eta semearen semeak
begiratuko ditutzu nik egun emaiten dauzkitzutan
haren lege eta manamendu guziak, luzaz bizi zaitezten.
3 Izrael, entzun,
lehia zorion eta joritasun ekarriko dautzuna begiratzera,
esne eta ezti darion lurrean,
Jaunak, zure

2018/10/22

URTEKO HOGEITA HAMARGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Izrael bozkariotan itzultzen desterrutik )

Jeremi profetaren liburutik 31, 7-9

7 Hunela mintzo da Jauna:
“ Egin oihu pozaren pozez Jakoben herriagatik,
egin irrintzin herrien buru denagatik!
Egin oihu, gorets Jauna, erranez:
“ Salbatu du Jaunak bere herria, Izraelen hondarra!”
8 Beha: iparraldetik erakarriko ditut,
eta lurraren azken mugetarik bilduko.
Heien artean itsua eta maingua, haurduna eta haurra izan berria:
jendetza handia itzuliko da.
9 Nigarretan

2018/10/22

BESTE BEGI BATZUEZ IKUSI (Markos 10,46-52)

Urteko 30. igandea B 2018-10-28

Bartimeo itsuaren sendatzea kontatzean, asmo hau izan du Markosek: kristau-elkarteei beren itsutasunetik eta eskastasunetik irten daitezen eskatzea. Horrela bakarrik jarraitu ahal izango diote Jesusi, honen Ebanjelioaren bidetik. Era harrigarrian gaur-gaurkoa da kontakizuna gure egun hauetako Elizarentzat.

«Bide-ertzean eseria dagoen eskale itsua» da Bartimeo. Bere bizitzan gaua bizi du beti. Jesusez hitz egiten entzun du, baina ez du ikusi haren aurpegia. Ezin jarraitu

2018/10/15

URTEKO HOGEITA BEDERATZIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren zerbitzaria denen saindutzaile )

Izai profetaren liburutik 53, 10-11

10 Oinazeetan lehertua, Zerbitzaria Jaunaren gogoko izan da.
Bekatuen ordainetan bizia ematen baitu,
izanen ditu ondokoak, eta bizitze luzea:
Jaunaren nahia beteko da haren bitartez.
11 Bere oinazeen sari , argia ikusiko du, eta asea izanen.
Oinazeak ezagutu baiditu,
nere zerbitzari zuzenak zuzen eginen ditu ainitz,
heien bekatuak bere gain hartuko.

Entsea gaiten testo hunen irakurtzera Jesu

2018/10/11

URTEKO HOGEITA ZORTZIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Zuhurtziaren aberastasunak )

Zuhurtzia liburutik 7, 7-11

7 Otoitz egin dut, eta adimendua emana izan zait.
Eskatu dut, eta zuhurtziazko izpiritua etorri zait.
8 Errege-makil eta alkiak baino nahiago izan dut;
haren aldean aberastasuna ezdeusentzat hartu dut.
9 Harribitxi preziatuenarekin ez dut parekatu;
munduko urre guzia , haren aldean, legar-izpi bat besterik ez da,
eta zilarra , haren aitzinean, lohiaren pareko.
10 Osagarria eta edertasuna baino

2018/10/04

Page 4 of 27