GAIA

Lapurdi Irratia
2015/04/04

BAZKO EGUNA

Lehen irakurgaia

( Apostoluak Jesusen Piztearen lekuko)

Apostoluen Egintzetarik 10,34.37-43

Petri Zezarerat etorri zen, ehuntari erromano baten etxerat.
34 Hunela mintzatu zen:
37 “ Badakizue zer gertatu den Galileatik hasi eta Judea osoan,
Joanesek predikatu bataioaren ondotik:
38 Nazareteko Jesus,
Jainkoak kontsekratu zuen Izpiritu Sainduaz,
eta indarrez bete.
Bazabilan ongia eginez,
eta debruak bere meneko zauzkan guziak sendatuz,
Jainkoa berekin baitzuen.
39 Eta gu, Apostoluak,
harek Juduen lurraldean eta Jerusalemen
egin dituen

2015/03/25

ERRAMU ETA PASIONEKO IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoaren zerbitzariak bere oinazeak onartzen ditu )

Izai profetaren liburutik 50,4-7

4 Jainko Jaunak ikasle onaren mintzoa eman daut,
jakin dezadan nik ere akituari hitz pizgarria emaiten.
Hitzak iratzartzen nau goiz guziez,
goiz guziez iratzartzen, ikasle onak bezala entzun dezadan.
5 Jainko Jaunak beharria ideki daut:
eta nik ez diot kontra egin,ez dut gibelerat jo.
6 Bizkarra eskaini diotet jotzen ninduteneri,
eta matelak , bizarretik tiraka

2015/03/18

GARIZUMAKO BOSGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Batasun berria )

Jeremi profetaren liburutik 31, 31-34

31 Hau dio Jaunak: huna heldu egunak,
Izrael etxearekin eta Juda etxearekin Batasun berria eginen baitut.
32 Ez heien arbasoekin egin nuen Batasuna bezalakoa,
Egiptotik ateratzeko eskutik hartu nituenean:
nere Batasuna, heiek hautsi zuten,
ni heien nagusia izanik ere.
33 Bainan huna Izrael etxearekin eginen dutan Batasuna,
egun horien ondotik, dio Jaunak.
Nere Legea barne barnean ezarriko diotet, bihotzean

2015/03/10

GARIZUMAKO LAUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Gaztigua eta barkamendua: desterrua eta itzultzea )

Kronikak bigarren liburutik 36, 14-16. 19-23

Zedeziaz erregearen denboran,
14 apezburu guziek eta herriak
gaixtakeria gaixtakeriaren gainean egiten zuten
atzerritarren ohidura higuingarrieri jarraikiz,
eta Jaunak Jerusalemen sagaratua zuen tenplua zikindu zuten.
15 Heien arbasoen Jainkoak, behin baino gehiagotan
abisuak igorri ziozkaten bere mezularien bidez
bere Egoitzaz eta bere herriaz urrikaldu baitzen.
16 Bainan heiek Jainkoaren mezulariak trufatu zituzten,
haren hitzak

2015/03/05

GARIZUMAKO HIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Jainkoak bere Legea emaiten Moisen bidez )

Jalgitza liburutik 20, 1-17

Zinai mendian,
1 Jaunak hitz hauek guziak erran zituen:
2 “ Ni naiz Jauna, zure Jainkoa,
Egiptoko lurraldetik, esklabutza etxetik atera zaitudana.
3 Ez duzu izanen nitaz beste jainkorik.
4 Ez duzu eginen idolorik, ez itxurarik, goiko zeruan,
behereko lurrean edo lurpeko uretan direnetarik.
5 Ez zira ahuspez emanen itxura horien aitzinean, heien adoratzeko.
Ni, Jauna,zure

2015/02/26

GARIZUMAKO BIGARREN IGANDEA

Lehen irakurgaia

( Jainkoak Abraham frogatzen du eta agintzak berritzen diozka )

Etorki liburutik 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18

1 Jainkoak frogatu zuen Abraham;
erran zion : “ Abraham! ”
Hunek ihardetsi: “ Hemen nauzu! ”
2 Jainkoak erran zion:
“ Hartzazu Izaak zure semea, hain maite duzun seme bakarra.
Zoazi Moria lurralderat, eta han eskainiko duzu erre-oparitan,
nik erakutsiko dautzutan mendi gainean.”
9 Heldu ziren Jainkoak erakutsi mendirat.
10 Abrahamek

2015/02/19

GARIZUMAKO LEHEN IGANDEA B
Lehen irakurgaia
( Jainkoak batasun egiten gizonarekin )
Etorki liburutik 9, 8-15

Uholde ondoan,
8 Jainkoak erran zioten Noeri eta haren semeeri:
9 “ Huna: batasuna egiten dut nik zuekin eta zure ondokoekin,
10 eta zuekin ditutzuen bizidun guziekin,
hegazti, abere eta lurreko ihiziekin,
untzitik atera eta lurrean bizi diren guziekin.
11 Nere batasuna egiten dut zuekin:
ez duela uholdeak berriz bizidunik hondatuko,
eta ez dela gehiago

2015/02/12

URTEKO SEIGARREN IGANDEA

Lehen irakugaia

( Zer zion Lege zaharrak lepradunez edo legenardunez )

Lebitarren liburutik 13, 1-2 . 45-46

1 Jaunak erran zioten Moisi eta Aaroni:
2 “ Norbaiti larruazalean ateratzen bazaio
handitsu, zornadura edo bixika bat,
legenarena bezalako zauria sortuz,
ereman bezate Aaron apezarenganat,
edo haren seme apez batenganat.
45 Legenak joa denak, arropa urratuak ibiliko ditu,
buru-ilea nahasia eta aurpegia erdi estalia,
eta oihu eginen du: “ Kutsatua, kutsatua!”.

2015/02/06

URTEKO BOSGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Oinazetan den gizonaren deiadarra )

Joben liburutik 7, 1-4 . 6-7

Job hunela mintzatu zen:
1 “ Zinez, borroka da gizakiaren bizia lurrean,
langilearenak bezalakoak haren egunak.
2 Esklaboa itzal-gose den bezala,
eta langilea lan-sariaren beha bezala,
3 irabazirik gabeko hilabeteak iragan ditut,
eta sofrikariozko gauak ukan .
4 Oheratu orduko, erraiten diot nere buruari:
“ Noiz jeikiko ote naiz?”
Gauak ez du burutzerik, amesgaixtoz betea, goizeraino.

2015/01/30

URTEKO LAUGARREN IGANDEA B (2015-02-01)

Lehen irakurgaia

( Etortzekoak diren denboretako profeta aipatzen du Moisek )

Deuteronoma liburutik 18,15-20

Hunela mintzatu zen Mois Izrael herriari:
15 “ Jaunak, zuen Jainkoak, ni bezalako profeta sortuko du
zuen artetik, herritarren artetik: entzunazue.
16 Horixe da, Horeb mendian bildurik zineztela,
Jaunari, zuen Jainkoari eskatu zeniotena, erranez:
‘ Ez dut berriz entzun nahi Jaunaren, nere Jainkoaren mintzoa,
ez dut su handi hori berriz ikusi nahi, ez dut hil

Page 25 of 27