GAIA

Lapurdi Irratia
2019/06/17

JESUSEN GORPUTZ-ODOL SAINDUEN BESTA C

BESTA BERRI

Lehen irakurgaia

( Melkizedek erregeak ogia eta arnoa Jainkoari eskaintzen)

Hasiera liburutik 14, 18-20

Lau errege garaiturik, Abraham itzuli zenean,
18 Melkizedek, Zalemeko erregeak ogia eta arnoa ekarri zituen,
Goi-goiko Jainkoaren apeza baitzen.
19 Abraham benedikatu zuen, erranez:
“ Goi-goiko Jainkoak, zeru-lurren egileak
benedika dezala Abraham:
20 eta benedikatua izan bedi Goi-goiko Jainkoa,
zure etsaien garaile egin zaituelakotz.”

Eta Abrahamek harrapakin guzien hamarrena eman zion.
Hamabigarren kapitulutik haste,

2019/06/10

TRINITATE SAINDUAREN BESTA C

Lehen irakugaia

( Haste hastetik Zuhurtzia Jainkoarekin da )

Erran Zaharren liburutik 8, 22-31

Huna zer dion Jainkoaren Zuhurtziak:
22 “ Jaunak bere egitateen hastetik beretzat sortu ninduen,
bere lehenbiziko egintzen aitzinetik.
23 Betidanik moldatua izan naiz,
haste-hastetik, lurra izan baino lehenagotik.
24 Itsas-leizerik ez zenean, ni sortua izan nintzen,
ez zelarik oraino iturririk jauzten.
25 Mendiak landatuak izan aitzin,
munoak baino lehen, sortua izan nintzen.
26 Jainkoak ez

2019/06/03

MENDEKOSTE EGUNA C

Lehen irakurgaia :

( Izpiritu Sainduaren jaustea dizipuluen gainerat )

Apostoluen Egintzetarik 2,1-11

1 Mendekoste eguna etorri zenean,
toki berean bildurik zauden dizipulu guziak.
2 Bat-batean harrabotsa izan zen zerutik, haize azkar baten ufa iduria,
eta heiek zauden etxe guzia bete zuen.
3 Orduan, suzko mihiak bezalako batzu agertu zitzaizkioten,
eta bakotxaren gainean bana gelditu.
4 Denak Izpiritu Sainduaz bete ziren,
eta hizkuntza arrotzez mintzatzen hasi,
Izpirituak bakotxari emaiten zion

2019/05/28

BAZKOKO ZAZPIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jondoni Exteberen hiltzea )

Apostoluen Egintzetarik 7, 55-60

55 Izpiritu Sainduaz beterik, Extebek zerurat behatu
eta Jainkoaren aintza ikusi zuen,
eta Jesus xutik Jainkoaren eskuinaldean.
56 Erran zuen:
“ Horra, zerua zabalik ikusten dut,
eta Gizonaren Semea xutik Jainkoaren eskuinaldean.”
57 Orduan, heiek, garrasiaka, beharriak tapatu zituzten ,
eta denek batean jauzi egin zioten gainerat.
58 Hiritik atera zuten eta harrika hasi zitzaizkion.
Lekukoek Saulo deitu

2019/05/28

JESUSEN ZERURAT ALTXATZEA

SALBATORE C igokundea

Lehen irakurgaia

(Jesus zerurat altxatzen)

Apostoluen Egintzetarik 1,1-11

1 Teofilo maitea, nere lehen liburuan,
hastetik zerurat altxatua izan zen egunera arte
Jesusek egin eta irakatsi zuen guzia izkiriatu dut.
2 Zerurat igan aitzin, Izpiritu Saindua baitan,
bere manuak eman ziozkaten berak hautatu Apostolueri.
3 Heieri agertu zitzaioten bizirik, Pasione ondoan:
horren froga ainitz eman zioten,
berrogoi egunez bere burua ikustera emanez,
eta Jainkoaren erreinuaz mintzatuz.
4 Heiekin jaten ari

2019/05/20

BAZKOKO SEIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Paganoak Elizan onartuak Juduen ohidureri jarraiki gabe)

Apostoluen Egintzetarik 15,1-2. 22-29

1 Judeatik jautsi ziren jende batzu Antiokiako haurrideeri
irakaspen hunen emaiten hasi ziren:
“ Moisenganik den ohiduraren arabera ez bazirezte ebakitzen,
ez zaitezkete salba.”
2 Hortarik, gatazka sortu zen,
eta Paulok eta Barnabek eztabada gogorra izan zuten heiekin.
Orduan, Paulo eta Barnabe eta beste batzu
Jerusalemerat iganen zirela erabaki zen,
Apostolu eta Zaharrenganat, auzi horren xuritzera.

2019/05/13

BAZKOKO BOSGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Misionest ibilaldia )

Apostoluen Egintzetarik 14, 21b-27

21 Paulo eta Barnabe Ikoniorat eta Pizidiako Antiokiarat itzuli ziren.
22 Dizipuluen bihotzak azkartzen zituzten,
eta fedean irautera sustatzen, erranez :
“Herstura ainitzetarik pasatu behar dugu
Jainkoaren Erreinuan sartzeko.”
23 Eliza bakotxean Zaharrak izendatu zituzten,
eta, otoitz eta barur egin ondoan,
Jaunaren eskuetan utzi zituzten, haren baitan sinetsi baitzuten.
24 Gero, Pizidian barna, Panfiliarat heldu ziren.
25 Pergen Hitza

2019/05/06

BAZKOKO LAUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Ebanjelioa paganoeri iragarria edo predikatua )

Apostoluen Egintzetarik 13, 14. 43-52

14 Paulo eta Barnabe Pisidiako Antiokiarat etorriak ziren.
Larunbatkari zinagogan sartu ziren.
43 Batzarra barreiatu zelarik, Judu eta Juduberri jainkozale ainitz
Paulo eta Barnaberi jarraiki zitzaizkien.
Hauek, heiekin mintzatuz,
Jainkoaren graziari atxikiak egoiteko sustatzen zituzten.
44 Ondoko larunbatean, kasik hiri osoa bildu zen
Jaunaren hitza entzuteko.
45 Hainbeste jende ikustearekin, Juduak bekaizkeriaz bete ziren;
eta

2019/04/29

BAZKOKO HIRUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Apostoluen kontrako pertsekuzioa )

Apostoluen Egintzetarik 5, 27b-32; 40b-41

Apostoluak Biltzar nagusiaren aitzinerat ereman zituzten.,
27 eta apez nagusiak erran zioten:
28 “ Zorrozki debekatu ginautzuen gizon horren izena irakastea,
eta horra Jerusaleme osoa zuen irakaspenaz bete duzuela.
Gizon horren heriotzea gure gain ezarri nahi ote duzue?
29 Petrik eta beste Apostoluek ihardetsi zioten:
“ Jainkoaren errana egin behar da lehenik, ez gizakiena.
30 Gure arbasoen

2019/04/23

BAZKOKO BIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Lehen giristinoen elkartea )

Apostoluen Egintzetarik 5,12-16

12 Jerusalemen, Apostoluen eskuz,
seinale eta egintza harrigarri ainitz gertatzen ziren herrian.
Gogoz bat, fededun guziak Zalomonen aterpean egoiten ziren.
13 Beste nehor ez zen heienganat biltzera ausartatzen,
herriak goraipatzen bazituen ere.
14 Gero eta gehiago ziren fedearen bidez
Jaunari elkartzen zitzaizkionak, gizon eta emazte.
15 Eriak karrikarat ateratzen zituzten, eta ohe eta andetan ezartzen,
Petri pasatzean haren itzalak

Page 2 of 29