GAIA

Lapurdi Irratia
2018/12/24

EGUBERRI EGUNEKO MEZA

Lehen irakurgaia.

( Berri ona )

Izai profetaren liburutik 52,7-10

7 Bai ederrak direla mendi gainetan
bakearen berria ekartzen duen mezulariaren oinak,
berri ona eta salbamendua erranez dabilanaren oinak,
Ziongo hiri sainduari erraiten diolarik:
Errege da zure Jainkoa.
8 Entzun: zure zaintzaleak oihuka ari dira,
irrintzinaka guziak batean,
ikusten baitute Jauna berriz heldu dela Zionerat.
9 Egin bozkarioz oihu, Jerusalemeko harresi zahar eroriak,
Jaunak bere herria kontsolatu baitu
eta

2018/12/24

EGUBERRI GAUEKO MEZA

Lehen irakurgaia

( Bakearen Erregea
)

Izai profetaren liburutik 9,1-6

1 Ilunbean zabilan herriak argi handi bat ikusi du;
herio-itzalpeko lurrean bizi zireneri argiak egin diote distira.
2 Nasaiki eman duzu poza, emendatu bozkarioa:
bozkariotan dabiltza zure aitzinean,
uzta biltzean bozkariatzen den bezala,
harrapakinak partitzean loriatzen den bezala.
3 Xehatu baituzu heien uztarri dorpea,
heien bizkarra larrutzen zuen makila, zergariaren azotea,
Madian garaitu zuten egunetan bezala.
4 Soldado zalapart-egileen

2018/12/17

ABENDUKO LAUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Mesias Betleemetik etorriko da )

Mikeas profetaren liburutik 5, 1-4

Hunela mintzo da Jauna:
1 Zu, Betleem Efrata, Judako leinuetan ttipiena,
zureganik sortuko dut Izraelen errege izanen dena.
Aspaldikoa da hunen sortzea, betiereko egunetakoa.
2 Horrengatik, Jaunak utziko du herria, amak haurra ukan arte.
Orduan atzerrian bizirik gelditu haurrideak
Izraelen semeenganat itzuliko dira.
3 Xutituko da eta Jaunaren indarraz alhatuko ditu,
bere Jainkoaren izen handiaz.
Lasai

2018/12/09

ABENDUKO HIRUGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Bozkaria, Jauna zure baitan duzu )

Zofoni profetaren liburutik 3, 14-18

14 Bozkarioz egin irrintzi, Ziongo alaba, egin oihu alai, Izrael!
Poztu zaite bihotz bihotzez, Jerusalemeko alaba!
15 Urratu du Jaunak zure kontrako erabakia, haizatu zure etsaia.
Izraelgo erregea, Jauna, zure erdian dago.
Ez duzu gehiago zorigaitzaren beldurrik izanen.
16 Egun hartan, hau erranen zaio Jerusalemeri:
“ Ez izan beldurrik, Zion! Ez ditela eror zure

2018/12/02

ABENDUKO BIGARREN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Jerusaleme berriari buruz goaz )

Baruk profetaren liburutik 5, 1-9

1 Jerusaleme, ken dolu eta atsegabe-soinekoa;
jauntz Jainkoak betiko ematen dautzun aintzaren soineko ederra.
2 Bil zure gorputza Jainkoak ematen dautzun
zuzentasunaren soingainekoan,
eta ezar buruan Betikoaren aintzaren korona.
3 Agertuko diote Jainkoak zure distira zerupeko guzieri,
4 eta izen hau emanen dautzu behin betiko:
“ Bakea zuzentasunean, Ospea jainkozaletasunean”.
5 Jeiki zaite, Jerusaleme, igan gainetarat,
eta

2018/11/30

ABENDUKO LEHEN IGANDEA C

Lehen irakurgaia

( Mesias heldu dela )

Jeremi profetaren liburutik 33,14-16

14 Hau dio Jaunak:
Huna heldu direla egunak,
Izraelen etxeari eta Judaren etxeari eman zorion agintza
beteko baitut.
15 Egun heietan, garai hartan,
legezko muskila sortaraziko diot Dabidi,
eta zuzenbidea eta justizia ezarriko ditu lurrean.
16 Egun heietan, Juda salbatuko da
eta Jerusaleme lasai biziko.
Huna herriari emanen diotan izena: “ Jauna gure zuzentasuna”.

Etsimenduak jorik zauzkan giristinoeri, Jainkoaren erreinua

2018/11/18

URTEKO HOGEITA HAMALAUGARREN IGANDEA B

JESU KRISTO GURE JAUNA GUZIEN ERREGEA B

Lehen irakurgaia

( Gizonaren Semearen erregetza )

Daniel profetaren liburutik 7, 13-14

13 Ni, Daniel, gauazko ikuspeneri beha nindagon.
Gizaseme iduriko bat ikusi nuen zeruetako hedoietan heldu.
Gizon Zaharraren ganat hurbildu zen,
eta haren aitzinerat joanarazi zuten.
14 Nausigoa, aintza eta erregetza eman ziozkaten;
herri guziak, nazione guziak eta hizkuntza guziak zerbitzari zituen.
Haren nagusigoa betiereko nagusigoa da, itzaliko ez dena,
eta haren

2018/11/13

URTEKO HOGEITA HAMAHIRUGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Hilen piztea )

Daniel profetaren liburutik 12, 1-3

Nik, Danielek, hau entzun dut Jaunarenganik:
1 “ Egun heietan, agertuko da Mikael, aingeruen buruzagia,
eta zure herriaren zaintzailea.
Herstura handia izanen da,
herriak izaiten hasi zirenetik berdinik gabea.
Bainan aldi hartan salbatuko da zure herria,
biziaren liburuan beren izena izkiriatua duten guziak.
2 Lurreko errautsean lo daudenetarik ainitz atzarriko dira:
batzu betiko bizirako, besteak betiko lotsa eta

2018/11/04

URTEKO HOGEITA HAMABIGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

Erregeen lehen liburutik 17, 10-16

10 Eli profeta joan zen Zareptarat.
Hiriko ateetarat heltzean,
emazte alargun bat ikusi zuen, egur biltzen ari.
Elik deitu eta erran zion:
“ Ekar-ezadazu,otoi, ur xorta bat pegarrean, edan dezadan.”
11 Emaztea bila zoalarik,oihu egin zion gibeletik, erranez:
“ Ekar-ezadazu , otoi, ogi puska bat ere.”
12 Emazteak ihardetsi zion:
“Bizi den Jaunaz, zure Jainkoaz, hitz dautzut, ez dut ogirik.
Bakarrik

2018/10/29

. URTEKO HOGEITA HAMEKAGARREN IGANDEA B

Lehen irakurgaia

( Maita Jauna zure Jainkoa )

Deuteronoma liburutik 6, 2-6

Mois hunela mintzatu zitzaion Izrael herriari:
2 “ Jaunaren, zure Jainkoaren beldurra izanen duzu.
Zure biziko egun guzietan,
zuk, eta zure semeak, eta semearen semeak
begiratuko ditutzu nik egun emaiten dauzkitzutan
haren lege eta manamendu guziak, luzaz bizi zaitezten.
3 Izrael, entzun,
lehia zorion eta joritasun ekarriko dautzuna begiratzera,
esne eta ezti darion lurrean,
Jaunak, zure

Page 2 of 25